Checklista för försäkringsmedicinsk bedömning

För att underlätta den försäkringsmedicinska bedömningen har Socialstyrelsen tagit fram en checklista för den behandlande läkaren. Använd checklistan som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

För att underlätta den försäkringsmedicinska bedömningen har Socialstyrelsen tagit fram en checklista för den behandlande läkaren som bedömer behovet av sjukskrivning och den relaterade rehabiliteringen. Checklistan är även viktig att känna till för övriga berörda professioner. Använd den som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls.

Försäkringsmedicinsk bedömning liten.png

Checklista för del 1: Försäkringsmedicinsk bedömning

Det är viktigt att du som läkare begränsar bedömningen till det som du kan bedöma och ansvara för. Bedöm med samma saklighet, medvetenhet, systematik och professionalism som andra åtgärder inom hälso- och sjukvården. 

  • Utred och bedöm patientens sjukdom eller skada enligt gällande diagnoskriterier.
  • Ta stöd av rekommendationerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutstöd (FMB) för olika diagnoser.
  • Bedöm funktionsnedsättningarna som orsakats av sjukdomen (somatiskt respektive psykiskt status). Beskriv om möjligt svårighetsgraden, till exempel lätt, måttlig, svår, total.
  • Bedöm aktivitetsbegränsningarna och om möjligt deras omfattning: Vilka aktivitetsbegränsningar bedömer du att patienten har i förhållande till sina arbetsuppgifter (eller annan sysselsättning) på grund av diagnosen och funktionsnedsättningen?
  • När det finns oklarheter om patientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar kan du, vid behov och beroende på frågeställning, involvera arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog utifrån respektive kompetensområde.
  • Bedöm arbetsförmågans nedsättning: Kan patienten trots diagnos och aktivitetsbegränsningar utföra sitt arbete helt eller delvis? Kan arbetsanpassning föreslås i syfte att bibehålla eller främja arbetsförmågan?
  • Bedöm behovet av sjukskrivning, inklusive grad och längd.
  • Bedöm behovet av behandlings- och rehabiliteringsinsatser.
  • Bedöm behovet av koordineringsinsatser.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: