Perifera kärlsjukdomar

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

I74, I80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Det finns inget som tyder på att fortsatt arbete, även i fysiskt krävande arbeten, försämrar perifera kärlsjukdomar.
  • Vid svåra perifera kärlsjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid svåra perifera kärlsjukdomar där arbetsbelastningen innefattar arbeten som kräver mycket stående och mycket gående rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 2 månader.
  • Vid perifera kärlsjukdomar med svullnad eller smärta är fortsatt fysiskt tungt arbete orealistiskt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Då arteriella och venösa kärlsjukdomar kan ha flera bakomliggande orsaker och samtidiga andra sjukdomstillstånd måste diagnostiken ta fasta på annan samtidig sjuklighet. Djup ventrombos medför risk för lungemboli med kvarstående påverkan på lungfunktion. Perifer arteriell kärlsjukdom är en stark riskfaktor för annan aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Den samlade funktionsnedsättningen kan göra patienten helt arbetsoförmögen.

Symtom, prognos, behandling

Venösa tromboser (blodpropp i en blodåder) innebär störd cirkulation i perifera kärl och medför svullnad och smärta i fötter och underben. Tromboser kan i sällsynta fall drabba armen. En fruktad och livshotande komplikation är lungemboli (propp i lungans cirkulation). Patienten ligger ibland till en början på sjukhus och behandlas med läkemedel. Vid akuta tillstånd i vener och artärer som behandlas med läkemedel eller kärlkirurgi återställs funktionen inom 1–2 veckor, ibland med kvarstående svullnad, värk eller bristande perifer cirkulation. Vid kroniska tillstånd efter venös trombos kan funktionens förbättras av fysisk träning.

Vid kronisk arteriell kärlsjukdom kan funktionens förbättras av fysisk träning och läkemedel men det sker oftast en långsam försämring med tiden.

Funktionsnedsättning

Djup ventrombos medför risk för lungemboli med kvarstående påverkan på lungfunktion. svullnad, smärtor och trötthetskänsla i fot och underben

Aktivitetsbegränsning

Kronisk arteriell kärlsjukdom kan sätta ned den fysiska förmågan genom till exempel smärtor i benet efter viss gångsträcka.

Information om rehabilitering

Rekommendera rökstopp, fysisk aktivitet samt eventuellt stödstrumpa vid venös trombos för att förhindra att sjukdomen tilltar och för att lindra symtomen. Kontakta företagshälsovården eller arbetsgivaren om patientens bestående funktionsnedsättning är av sådan grad att återgång i tidigare arbete inte kan förväntas. Patienten kan oftast klara fortsatt arbete om det är anpassat till funktionsnedsättningen, ibland på heltid men oftare på deltid.

Referenser