Endometrios

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

N80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid symtomfri endometrios, eller endometrios med enstaka dagar med aktivitetsbegränsande symtom, krävs vanligtvis ingen sjukskrivning utöver den första veckan.
  • Vid akut smärtskov på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara helt nedsatt upp till fyra veckor, även vid fysiskt lätta arbeten.
  • Vid endometrios och försämring i samband med graviditet kan arbetsförmågan vara nedsatt på heltid eller partiellt under hela eller delar av graviditeten.
  • Efter laparoskopisk adnexkirurgi eller andra icke-avancerade laparoskopiska ingrepp på grund av endometrios och vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till två veckor på heltid.
  • Efter laparoskopisk adnexkirurgi eller andra icke-avancerade laparoskopiska ingrepp på grund av endometrios och vid fysiskt tyngre arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till fyra veckor på heltid.
  • Efter öppen abdominell adnexkirurgi på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till sex veckor på heltid, oberoende av arbetsbelastning.
  • Efter hysterektomi och eventuell icke-radikal adnexkirurgi, på grund av endometrios, oavsett metod och vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till sex veckor på heltid.
  • Efter hysterektomi och eventuell icke-radikal adnexkirurgi, på grund av endometrios, oavsett metod och vid fysiskt tyngre arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till åtta veckor på heltid.
  • Efter hysterektomi med samtidig radikal adnexkirurgi på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till tre månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

En patient kan passa in under olika situationer vid olika tidpunkter i sjukdomsförloppet.

Det finns stora skillnader i symtomatologi mellan individer, men det är vanligt att arbetsprestationen är sänkt vid endometrios till följd av smärta och lägre arbetsförmåga. Flera års fördröjning av diagnostik är vanligt och kan också påverka arbetsförmågan.

Läkare kan ibland behöva avstå från att genomföra gynekologisk undersökning på grund av att detta kan utlösa eller förvärra smärta. I sådana fall kan senast utförda undersökning samt aktuell funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning ligga till grund för läkarintyg.

Samsjuklighet med exempelvis psykisk sjukdom, annan smärtproblematik, mag-tarmsjukdom, infektioner och annan bukkirurgi än endometrioskirurgi kan motivera avsteg från huvudrekommendationerna. Avancerad endo¬metrioskirurgi kan bli omfattande och motivera sjukskrivning i varierande grad. I vissa fall kan sjukskrivning behövas efter kejsarsnitt. Vid samtliga ovanstående situationer, samt vid långvarig svårbehandlad smärta till följd av endometrios, behöver individuell bedömning göras av arbetsförmågan.

Vid endometrios med kronisk smärta och pågående multiprofessionell smärtrehabilitering kan patienten behöva avstå från arbete helt eller delvis så länge som rehabilitering pågår.

Gradvis återgång i arbete kan vara lämpligt när det är möjligt.

Symtom, prognos, behandling

Endometrios innebär att det finns celler av livmoderslemhinnetyp på andra ställen än inuti livmodern, vilket kan orsaka inflammation med smärta, ärrbildningar och sammanväxningar. Sjukdomen är kronisk. Omkring hälften av de som har endometrios uppskattas ha symtomgivande sjukdom. Graden av symtom varierar mellan individer, från symtomfrihet till aktivitetsbegränsande smärta. Smärtan är ofta cykliskt varierande men kan vara periodisk, kontinuerlig och ibland aktivitetsberoende. Smärtan korrelerar dåligt till utbredningen av sjukdomen. Akuta smärtskov kan pågå upp till fyra veckor och innebära behov av akut sjukvård. På grund av smärtsensitisering, inflammation och ökad nervinväxt i endometrioshärdar kan kroniskt smärtsyndrom uppstå. Endometrios kan också medföra trötthet, sjukdomskänsla, ledvärk, muskelvärk och subfebrilitet.

Behandlingen brukar vara en kombination av smärtlindring och hormonbehandling. Kirurgisk behandling kan behövas. All behandling kan leda till biverkningar som kan påverka funktion och aktivitet. Perioder med suboptimal behandling kan kräva tätare sjukvårdskontakt.

Kirurgi kan orsaka tillfälligt ökad smärta och generell smärta kan kvarstå även efter att endometrioshärdar avlägsnats kirurgiskt, på grund av smärtsensitisering. En fjärdedel av de patienter som genomgår kirurgisk behandling för endometrios behöver genomgå ytterligare kirurgi på grund av endometrios inom fyra år. Se vidare Nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

Funktionsnedsättning

Graden av funktionsnedsättning beror på symtomen, främst smärtan. Endometrios karakteriseras av olika typer av smärta. Det vanligaste är mensvärk, smärta vid ägglossning, smärtsam blås- och tarmtömning, smärta vid fysisk aktivitet, kronisk bäckensmärta samt smärta vid och efter samlag. Endometrios eller dess behandling kan också leda till trötthet, bristande energi och psykiska besvär, liksom problem med koncentration, sömn, svettningar och vallningar.

Aktivitetsbegränsning

Endometrios kan innebära att det är svårt att utföra vardagliga aktiviteter som att gå, stå, sitta och fokusera uppmärksamheten. Sociala interaktioner kan påverkas negativt. Behandling med opioider kan innebära att vissa arbetsuppgifter är svåra eller olämpliga att utföra.

Information om rehabilitering

Möjlighet att variera arbetsuppgifter och möjlighet till vila på arbetet kan underlätta återgången till arbete efter en sjukskrivning. Symtomen kan variera cykliskt och periodiskt. Därför kan det för vissa individer underlätta att ha möjlighet att styra över sin arbetstid samt att ha möjlighet till pauser.

Referenser