Blåscancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C67

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid icke-spridd blåscancer, sjukskrivning efter transuretral resektion av blåstumör i upp till 3–4 veckor är vägledande.
  • Vid icke-spridd blåscancer, innan cystektomi, i samband med cellgiftsbehandling rekommenderas sjukskrivning upp till 90 dagar på heltid. Efter cystektomi är 90–120 dagar vägledande.
  • Vid icke-spridd blåscancer, efter cystektomi rekommenderas sjukskrivning upp till 90–120 dagar på heltid.
  • Vid icke-spridd blåscancer, efter sköljningar i urinblåsan är sjukskrivning enstaka dagar vägledande. Arbete är närmast uteslutet samma dag som sköljningen genomförs.
  • Sjukskrivning under lång tid vid spridd blåscancer är motiverad i de flesta fall.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Blåscancer, icke spridd:

Återkommande operationer med TUR kan vara nödvändiga. Behov av dispens för karensdag kan föreligga vid regelbundna sköljningar i urinblåsan med cellgift eller tuberculosvaccin.

Dispens för karensdag kan även vara aktuell vid regelbundet återkommande pre- eller postoperativ kemoterapi som hindrar arbete de aktuella behandlingsdagarna men ej arbete däremellan.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

2) Blåscancer, spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Symtom, prognos, behandling

1) Blåscancer, icke spridd:

Blåscancer ger upphov till blödningar i urinen och urinträngningar som kan vara mycket handikappande. Tumörer kan indelas i tre grupper.

1) Ytliga tumörer där behandlingen oftast utgörs av operation genom urinröret (så kallad transuretral resektion, TUR) där tumören hyvlas bort i små bitar. Återfall är vanliga med upprepade operationer som följd.

2) Mellangruppen där tumören växer djupare och operationen (TUR) kompletteras med sköljningar i urinblåsan med cellgift eller tuberculosvaccin. Återfall är vanliga och utveckling mot djupväxande tumör sker hos ca 30 procent av patienterna.

3) Djupväxande tumörer som behandlas med större operation där hela blåsan opereras bort (cystektomi) ibland i kombination med cellgiftsbehandling. Strålbehandling förekommer ibland. Återfall med fatal utgång sker trots all behandling hos ca 50 procent av patienterna.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning:

Efter operation med TUR 14–28 dagar beroende på graden av besvär hos enskild patient och om man har fysiskt tunga eller lätta arbetsuppgifter.

Efter cystektomi varierar denna tid beroende på sjukdomsförlopp och besvär, i normalfallet 60–120 dagar vilket ofta förlängs med minst 60–90 dagar om för- och eller efterbehandling med cellgift genomförs.

2) Blåscancer, spridd:

Spridd blåscancer är ett allvarligt tillstånd med snabb försämring. Symtomen är oftast trötthet, illamående eller smärtor. Cellgiftsbehandling kan förlänga överlevnadstid och förbättra symtomen men sällan bota patienten. Sjukdomsförloppet kan vara snabbt och återvunnen funktion är relativt ovanligt.

Funktionsnedsättning

1) Blåscancer, icke spridd: De olika behandlingarna medför olika typer av funktionsnedsättning. TUR medför ett sår i urinblåsan som måste läka och under denna tid kan blod i urinen och urinträngningar vara vanliga. Sköljningar i urinblåsan med cellgift eller tuberculosvaccin ger upphov till trängningar och feberreaktion upp till 2 dagar efter behandlingen. Cystektomi är en omfattande operation med några veckors sjukhusvistelse och några månaders tid för att återhämta krafter. Vid för- eller efterbehandling med cellgift vid onkologisk klinik, som ofta är flera månader lång, ökar dessa problem i omfattning och tid. Problem med urininkontinens kan förekomma lång tid efter operationen. Vid strålbehandling pågår behandlingen under ca 2 månaders tid och under denna tid är problem med urinträngningar och avföringsproblem vanliga. Dessa problem avtar som regel med tiden men kan kvarstå i varierande grad i flera månaders tid efter behandlingens avslutande. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen. 2) Blåscancer, spridd: Vid spridd blåscancer föreligger ofta symtom med trötthet, illamående och eventuellt smärtor från skelett och andra organ. Besvären kan accentueras av cellgiftsbehandling och sömnstörningar och psykiska reaktioner.

Aktivitetsbegränsning

Blåscancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.