Ledningen ansvarar för att ge goda förutsättningar

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården säkerställer att medarbetarna har den kompetens och förutsättningar som krävs för arbetsuppgifterna både på kort och lång sikt.

Arbetet med sjukskrivning ingår i regionernas samlade lednings-, planerings- och uppföljningsverksamhet liksom annan vård och behandling. Det är viktigt att det försäkringsmedicinska ledningsarbetet prioriteras och att det finns ett tydligt uppdrag för ledningen att säkerställa de grundläggande förutsättningarna för att det försäkringsmedicinska arbetet kan genomföras på ett kvalitetssäkert, patientsäkert och jämlikt sätt.

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som ansvarar för verksamheten, en verksamhetschef. En verksamhetschef ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården säkerställer att medarbetarna får de förutsättningar som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet inom försäkringsmedicin. Stöd från ledningen kan upplevas som helt avgörande för den som är verksam inom försäkringsmedicin. Exempel på förutsättningar är att professionerna har rätt kompetens, tillräckligt med tid, att det finns upprättade och beslutade processer och rutiner.

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården säkerställer att medarbetarna har den kompetens och de förutsättningar som krävs för arbetsuppgifterna. De säkerställer att verksamheten på kort och lång sikt har tillgång till medarbetare med rätt kompetens och att det finns tillräckligt med tid att utföra det försäkringsmedicinska arbetet.

Säkerställ rätt kompetens

Kompetensförsörjning betyder att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens [6]. Begreppet kompetensförsörjning omfattar flera olika delar:

 • analys av kompetensbehov
 • utbildning
 • rekrytering
 • behålla medarbetare med rätt kompetens
 • hur medarbetarnas tid och kompetens används.

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården säkerställer att personalen på vårdenheten har den kompetens och de förutsättningar som krävs för arbetsuppgifterna.

Läkare behöver förutom den medicinska kompetensen, den kompetens som krävs för att hantera sjukskrivningsärenden och försäkringsmedicinska frågeställningar med god kvalitet.

När det gäller försäkringsmedicinsk kompetens inom området för sjukskrivning och relaterad rehabilitering handlar det bland annat om kompetens inom

 • Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) för olika diagnoser
 • Socialförsäkringsbalken
 • andra lagar och förordningar
 • föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen
 • försäkringsmedicinsk bedömning (god och säker vård)
 • alternativ till sjukskrivning
 • diagnostik, behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser
 • aktuella intyg och utlåtanden
 • regler vid intygsutfärdande
 • kunskap om andra aktörers roller och ansvarsområden
 • etik, värderingar och förhållningssätt.

Kompetensutveckling

Regionen behöver ha fastställda mål för vilken försäkringsmedicinsk kompetens de olika professionerna behöver ha. Det behövs en tydlig plan för att erbjuda utbildning och identifiera behov av kompetensutveckling för att behålla uppdaterad kompetens inom försäkringsmedicin.Vårdgivaren behöver avsätta tid och resurser för utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin för nya verksamhetschefer, sjukskrivande läkare, och övriga professioner.

Vid behov, till exempel vid mer komplicerade sjukskrivningsärenden, bör det finnas möjlighet att konsultera högre försäkringsmedicinsk kompetens, exempelvis genom tillgång till medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin.

Även övriga professioner som arbetar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen behöver viss kompetens i försäkringsmedicin för att kunna bidra till verksamhetens försäkringsmedicinska arbete, vilket även gäller vid utförande av koordineringsinsatser. Eexempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och kuratorer.

Tillräckligt med tid

De organisatoriska förutsättningarna behöver prioriteras för att det försäkringsmedicinska arbetet med sjukskrivning ska vara patientsäkert och genomföras med kvalitet. En viktig förutsättning för att uppnå detta är att läkaren har tillräckligt med tid avsatt för arbetet med sjukskrivning och relaterad rehabilitering.

De flesta sjukskrivningar är okomplicerade utifrån ett försäkringsmedicinskt perspektiv, men ibland kan patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess vara mer komplicerad. Exempelvis när det finns oklarheter kring diagnos, samsjuklighet eller redan pågående medicinska behandlingar eller rehabiliteringsinsatser.

För att göra ett tillfredställande försäkringsmedicinskt arbete behövs tillräckligt med tid för exempelvis patientmötet, annat patientrelaterat arbete såsom dokumentation i journal och sjukskrivnings- och rehabiliteringsplaner, intygsskrivande och samverkan.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: