Parkinsons sjukdom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

G20

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid tidig parkinsonism finns ofta behov av återkommande korttidssjukskrivning för att återhämta sig.
  • Vid parkinsonism med motoriska fluktuationer kan patienter med arbeten som inte kräver fysisk ansträngning och kontinuitet över dagen behålla viss arbetskapacitet.
  • Vid parkinsons sjukdom i komplikationsfas är det ovanligt med arbetsförmåga.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Arbeten som kräver hög koncentration, snabb uppfattningsförmåga och god finmotorik (exempelvis skrivförmåga) kan vara olämpliga.

Behandla övergående funktionsnedsättningar som är betingade av olämplig medicinering, behandlingssvikt, depression, ångesttillstånd, sömnbrist eller psykiska reaktioner till följd av behandlingen.

Uppmärksamma sjukskrivning som blir omfattande och varaktig i tid.

Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren.

Partiell sjukskrivning för att gradvis öka belastningen vid återgång i arbetet är ofta att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Parkinsons sjukdom beror på ett gradvis bortfall av nervceller i hjärnan och medför långsamt tilltagande problem med försämrad rörlighet och kognitiv svikt. Sjukdomsförloppet består av tre faser:

  1. Tidig fas, där läkemedelsbehandling ofta har god effekt.

  2. Fluktuationsfas, där symtomen återkommer periodvis under dagen trots noggrann behandling.

  3. Komplikationsfasen (ofta efter cirka 10 år) där patienten upplever normal rörlighet endast under begränsade delar av dagen.

Symtomen växer fram under ett antal år. Behandlingen består av läkemedel, under de två första sjukdomsfaserna senare ofta med tillägg av kontinuerlig läkemedelsinfusion (läkemedelspump) eller elektrostimulering av hjärnan.

Vid Parkinsons sjukdom tilltar symtomen långsamt och varierar. Sjukdomen kan ännu inte botas eller förmås läka ut. Livslängden är dock idag endast obetydligt förkortad. En neuropsykolog bör utvärdera kognitiv svikt och ibland även trötthet.

Funktionsnedsättning

Parkinson kan medföra problem i form av darrning (tremor), nedsatt rörlighet och påverkan på gångmönstret. Även kognitiva problem (som hjärntrötthet, nedsatt psykisk uthållighet, arbetsminne, tankeförmåga och planeringsförmåga) och depressiva besvär är vanligt. Perceptuella funktioner (auditiva, visuella, lukt och smak, visuospatial) kan vara påverkad. Följden blir ofta en ökad uttröttbarhet under dagen och även humöret kan vara påverkat De kognitiva problemen upptäcks inte alltid i den tidiga sjukdomsfasen. Tillståndet kan leda till nedsatt tolerans för fysiskt arbete.

Aktivitetsbegränsning

Parkinson kan medföra nedsatt handmotorik, svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, samt att använda arm och hand. Patienten kan få svårigheter att gå, gå i trappor och att röra sig omkring på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). Svårigheter att ändra och bibehålla en kroppsställning (exempelvis att ändra ställning mellan sittande och stående, att förbli stående, sittande eller huksittande) kan förekomma. Tillståndet kan medföra nedsatt förmåga att lösa problem, fatta beslut och hantera stress och andra psykologiska krav. Patienten kan även få svårigheter att genomföra daglig rutin, att företa komplexa uppgifter och att lära sig nya färdigheter. patienten kan få svårigheter att skriva, talet kan påverkas och därmed förmågan att kunna konversera. Även förmågan att framföra fordon kan påverkas.

Information om rehabilitering

Överväg rehabilitering med utformning av hjälpmedel, andra arbetsuppgifter eller omskolning till annat arbete i tid. Diskutera eventuell anpassning av arbetsuppgifter. Företagshälsovård och arbetsgivare bör tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Överväg arbetsfrämjande åtgärder som rehabilitering eller ändrad arbetsbelastning vid tilltagande funktionsnedsättningar.

Referenser