Uppföljning av det försäkringsmedicinska arbetet

För att säkerställa kvaliteten i hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicin är det viktigt att regionerna kontinuerligt följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten.

En ändamålsenlig och systematisk uppföljning är en avgörande förutsättning för att kunna bedriva utvecklings- och förbättringsarbete för en mer jämlik och effektiv vård. Den systematiska uppföljningen genererar kunskap om verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska också bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Systematisk uppföljning kan ske på flera nivåer, regional, verksamhets- eller individnivå. Viktiga områden att följa upp kan exempelvis vara hälso- och sjukvårdens kvalitet, jämlikhet, resurser och effektivitet.

Det är därmed viktigt att följa upp att det finns

  • dokumenterade och implementerade processer och rutiner för arbetet med sjukskrivning och relaterad rehabilitering
  • kompentens och tid
  • avvikelsehantering, inklusive åtgärder
  • samordning och samverkan.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete betonas vikten av att även utföra egenkontroller. Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Det är också kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.

Hälso- och sjukvården behöver medverka till att vårdåtgärder registreras genom exempelvis Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Det är därför viktigt att följa upp registrerade KVÅ-koder för exempelvis upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, och koordineringsinsatser.

Andra områden kan vara aktuella att följa upp på regional nivå, mellan kliniska verksamheter och på verksamhetsnivå:

  • kvalitet i läkarintyg
  • variation som gäller antal sjukskrivningar
  • andel partiellt sjukskrivna
  • sjukskrivningslängd
  • antal sjukskrivningar för specifika diagnoser
  • antal sjukskrivna kvinnor respektive män.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: