Karpaltunnelsyndrom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

G56.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrigt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning utan vibrationsexposition eller ensidig, statistik eller tung handbelastning, behövs vanligtvis ingen sjukskrivning.
  • Vid medelsvårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar viss vibrationsexposition och/eller ensidig, statisk eller tung handbelastning kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 2 veckor. Därefter återgång i arbete, ofta med hjälp av ortos eller stödskena på handen.  
  • Vid svårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar vibrationsexposition och/eller hög ensidig, statisk handbelastning kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 4 veckor. Vid kvarstående svåra besvär behöver anpassning av arbetsuppgifter eller arbetsbyte övervägas.
  • Efter operation för karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning utan vibrationsexposition kan behov av sjukskrivning finnas upp till 3 veckor på heltid.
  • Efter operation för karpaltunnelsyndrom där arbetsuppgifterna innefattar måttlig belastning utan vibrationsexposition kan behov av sjukskrivning finnas upp till 4 veckor på heltid.
  • Efter operation för karpaltunnelsyndrom där arbetsuppgifterna innefattar hög belastning eller vibrationsexposition kan behov av sjukskrivning finnas upp till 2 månader på heltid. Därefter successiv återgång i arbete.
  • Vid kvarstående svåra besvär till följd av karpaltunnelsyndrom under graviditet, kan behov av hel eller partiell sjukskrivning i vissa fall föreligga en tid efter förlossningen.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Karpaltunnelsyndrom kan förvärras av arbete med vibrerande verktyg och ensidig, statistisk, tung handbelastning. För att hindra att sjukdomen tilltar, och för att minska besvären, måste denna typ av arbeten minskas eller helt upphöra beroende på hur utvecklade personens symtom är. Det kan då bli aktuellt med byte av arbete.

Om ortos inte kan användas i arbetet på grund av exempelvis hygienskäl kan behov av anpassning av arbetsuppgifter eller längre sjukskrivningstid eller finnas.

Hänsyn behöver tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Successiv upptrappning av arbetstid vid återgång i arbete kan vara lämpligt.

Inflammation i senskidor i handleden vid reumatiska sjukdomar kan ge karpaltunnelsyndrom som oftast går tillbaka efter lokal kortisoninjektion.

Om behandlingen inte ger effekt kan annan bakomliggande sjukdom som diabetes, cervikal rizopati, reumatisk sjukdom eller hypothyreos finnas. Dessa sjukdomar behöver behandlas och vara under god kontroll för att minska symtomen från händerna.

Symtom, prognos, behandling

Karpaltunnelsyndrom kan drabba båda könen och alla åldersgrupper men förekommer särskilt ofta bland diabetiker, reumatiker och kvinnor i 40-60-årsåldern. Det kan också förekomma i slutet av en graviditet.

Karpaltunnelsyndrom orsakas av en nervinklämning i handleden. Symtomen är smärta, domningar och stickningar och efter hand även nedsatt känsel, fumlighet och svaghet.

Behandlingen är farmakologisk, arbetsterapeutisk/fysioterapeutisk eller kirurgisk.  Farmakologisk behandling innefattar smärtstillande eller anti-inflammatorisk medicin. Arbetsterapi och fysioterapi innebär ergonomisk rådgivning, träningsprogram och behandling med stödskenor (ortoser). Kirurgi övervägs om domning och känselstörning blir konstant över dygnet, eller om personen har motoriskt bortfall. Operation utförs oftast som ett polikliniskt mindre ingrepp i form av karpaltunnelklyvning.

Symtomen vid karpaltunnelsyndrom är vanligen långsamt tilltagande, men är ibland även så pass lindriga att omfattande behandling inte behövs. Efter operation brukar domningarna försvinna, men det kan ta flera månader innan kraft och tillfredsställande känsel återkommer. Karpaltunnelsyndrom under graviditet försvinner oftast efter förlossningen.

Funktionsnedsättning

Karpaltunnelsyndrom medför smärta, domningar och stickningar i hand och handled. Dessa problem förekommer framför allt under natten och kan då påverka sömnen, vilket i vissa fall kan påverka arbetsförmågan efterföljande dag. Tillståndet ger nedsatt rörlighet och styrka framförallt i tumme, pek- och långfinger. Efter hand uppstår nedsatt känsel och nedsatt förmåga att känna temperatur, vibration och tryck. Efter eventuell operation kvarstår svaghet i handgreppet och svårigheter att belasta hand och handled en tid. Obehandlat kan karpaltunnelsyndrom medföra betydande funktionsnedsättning i handen.

Aktivitetsbegränsning

Karpaltunnelsyndrom medför nedsatt finmotorik (exempelvis att greppa om, plocka upp och hålla fast föremål) och svårigheter att använda hand och arm. Tillståndet kan innebära svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan. Förmågan att skriva på tangentbord eller skriva för hand kan påverkas vid uttalade besvär.

Information om rehabilitering

Icke-operativ behandling innefattar handträning för att förebygga svullnad av handen samt ergonomisk rådgivning om användning av handen i aktuellt arbete och i dagliga aktiviteter. Handträningen utförs oftast själv av personen med stöd av arbetsterapeutisk/fysioterapeutisk instruktion. Behandling med olika stödskenor (ortoser) är vanligt, till exempel viloskena vid sömn.

Efter operation är handen bandagerad i två veckor, därefter vidtar handträning, som personen oftast utför själv med rådgivning och stöd från arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Anpassning av arbetsuppgifter kan behövas tillfälligt för att undvika sjukskrivning eller för att underlätta återgång i arbete.

Referenser