Katarakt

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H25, H26, H28

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid katarakt där arbetsbelastningen innefattar höga synkrav (t.ex. bilkörning) rekommenderas sjukskrivning på heltid fram till operation.
  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar normala synkrav rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar höga synkrav (t.ex. bilkörning) rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar smutsiga miljöer eller risk för ögontrauma rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienter i yrken med höga synkrav skall idag enligt de nationella indikationerna för kataraktextraktion (NIKE) opereras med högsta prioritet, vilket innebär operation snarast, i de flesta fall inom en månad.

Då glasögonkorrektion krävs efter en operation kan detta påskyndas genom till exempel samråd med aktuell optiker. En förlängning av sjukskrivningen upp till totalt 6-8 veckor eller mer kan bli aktuell i sällsynta fall med höga synskärpekrav om glasögonkorrektion blir fördröjd, eller av medicinska skäl, till exempel då komplikationer tillstöter.

I vissa fall kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta tidig återgång i arbete. Viss anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta i det tidiga skedet efter en kataraktoperation.

Långsiktig arbetsplatsanpassning, omskolning eller omplacering skall normalt inte behövas på grund av katarakt eller -kirurgi.

Symtom, prognos, behandling

Åldersrelaterad katarakt är en grumling i ögats lins med långsamt tilltagande synnedsättning och ofta även andra typer av nedsatt synkvalitet (nedsatt kontrastseende, bländning, monokulärt dubbelseende). Behandlingen är kirurgisk. I 99% av fallen används idag facoemulsifikation med litet snitt och implantation av en vikbar intraokulär lins och rehabiliteringen är därför snabb. Prognosen är generellt mycket god. Årligen utförs cirka 73 000 kataraktoperationer i Sverige, varav cirka 6600 på personer i yrkesverksam ålder.

Efter komplikationsfri operation är patienten i stort sett besvärsfri redan efter någon dag. Behandling med kortisondroppar fortgår 2-3 veckor, men i övrigt instrueras patienten att ”leva som vanligt”. Träffsäkerheten beträffande ögats brytning efter operationen är idag mycket god, och optiskt är ögats brytning oftast stabiliserad inom en vecka.

Funktionsnedsättning

Katarakt medför synnedsättning och uttalad katarakt leder till kraftigt nedsatt syn. Tillståndet kan ge nedsatt kontrastseende, bländningsbesvär, dubbelseende och svårare att se i mörker.

Aktivitetsbegränsning

Katarakt kan medföra svårigheter i att utföra arbetsuppgifter som kräver god syn. I väntan på eller efter operation medför det begränsningar i att köra bil eller andra fordon. Patienten ska undvika att lyfta och bära föremål efter operation.

Referenser