Arbetsgivarens roll

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsplats och arbetsmiljö, och för arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarens arbetsplats och arbetsmiljö och för arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering för att en person ska kunna återgå i arbete. Arbetsgivaren upprättar en plan för återgång i arbete vid längre sjukskrivning och ansvarar för att anlita företagshälsovård när det behövs. Arbetsgivaren bedömer rätt till sjuklön och rätt till tjänstledighet vid eventuell arbetsoförmåga.

Läkarintyg till arbetsgivaren

Arbetstagaren har en skyldighet att lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren från och med dag 8 i sjukperioden för att styrka sin arbetsoförmåga. Läkarintyget behöver innehålla de uppgifter som behövs för att kunna bedöma arbetsoförmågan i förhållande till arbetet. När arbetstagaren sjukanmäler sig dag 1 lämnas även en försäkran om arbetsoförmåga. Läkarintyget behöver inte innehålla information om vilken sjukdom patienten lider av. Arbetsgivaren beslutar om sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden när arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsgivaren kan vid särskilda skäl besluta om att en anställd ska lämna läkarintyg från första dagen, det vill säga (förstadagsintyg).

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering gäller åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen för att arbetstagaren ska behålla eller återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Aktuella åtgärder kan vara att:

  • genomföra arbetsanpassningar, exempelvis att anpassa arbetstid, arbetsuppgifter eller arbetsmiljö
  • genomföra en ergonomisk arbetsplatsbedömning och utföra lämpliga åtgärder
  • upprätta en plan för återgång i arbete senast dag 30 i sjukperioden om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom eller skada under minst 60 dagar
  • ha regelbundna rehabiliteringsmöten med arbetstagaren vid sjukfrånvaro.

Om arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och arbetstagaren ändå har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, kan det finnas sakliga skäl för uppsägning. Innan en uppsägning kan bli aktuell ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning.

Arbetsanpassning

Kopplingen mellan den anställdes förmåga och arbetets krav påverkar arbetsförmågan. Det gör att dialogen mellan arbetsgivaren och hälso- och sjukvården blir central för att kunna underlätta och påskynda återgången till arbete.

Arbetsgivaren ansvarar för att anpassa arbetsplatsen när det finns behov. Anpassningar av arbetsuppgifter och arbetsmiljö kan i många fall underlätta för den anställde att återgå till arbete. Det finns stark evidens för att arbetsförmågan ökar efter anpassningar på arbetsplatsen och efter tidiga kontakter mellan vårdgivare och arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets definition av arbetsanpassning

Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:5 Arbetsanpassning

Företagshälsovård

Arbetsgivaren ansvarar för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Företagshälsovård eller motsvarande är en oberoende expertresurs som arbetsgivaren anlitar för att leverera företagshälsovård inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Genom företagshälsovården kan arbetsgivaren anlita hjälp både i det förebyggande och det rehabiliterande arbetet. Företagshälsovård är en viktig resurs för arbetsplatser, arbetsgivare och medarbetare när det gäller att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser, skapa en säker och sund arbetsmiljö och tillsammans värna om det hållbara arbetslivet. Företagshälsovården kan även fungera som ett stöd till både chef och medarbetare i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. De kan ge stöd för att reda ut medarbetares arbetsförmåga och behov av arbetsanpassningar.

Eftersom det är arbetsgivaren som avgör vilka insatser de upphandlar från företagshälsovård eller motsvarande, varierar tillgången till företagshälsovård mellan olika arbetsgivare, och vilka insatser som erbjuds. Ungefär 65 procent av alla arbetsgivare anlitar företagshälsovård i någon omfattning. Rehabilitering och sjukskrivning kan ingå beroende på vad arbetsgivaren avtalat med aktuell företagshälsovård.

Läs mer om Arbetsgivarens uppdrag på Arbetsmiljöverkets webbplats 

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: