Checklista för sjukskrivning och rehabilitering

Socialstyrelsen tagit fram en checklista för den ansvarige läkaren. Använd den som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för den ansvarige läkaren för sjukskrivningen och den relaterade rehabiliteringen. Checklistan är även viktig att känna till för övriga berörda professioner. Använd den som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls.

Sjukskrivning liten .png

Checklista för del 2: Sjukskrivning och rehabilitering

Den behandlande läkaren ansvarar för åtgärden sjukskrivning och relaterad rehabilitering. Alla professioner ansvarar för sina insatser.

  • Dokumentera planering för sjukskrivning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser, mål samt eventuella koordineringsinsatser i patientens journal, det vill säga i patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Basera medicinska behandlings- och rehabiliteringsinsatser på vetenskap och beprövad erfarenhet och följ aktuell kunskapsstyrning.
  • Underlätta för patientens återgång till arbete inom ramen för hälso- och sjukvårdens medicinska uppdrag. Återgång till arbete är ofta målet och en viktig del av förbättrad hälsa för patienten.
  • Erbjud patienten koordineringsinsatser efter behov: personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer.
  • Samverka med andra aktörer utifrån patientens individuella behov. Det är viktigt att veta vilka roller och uppdrag respektive aktör har och när de behöver involveras.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: