Lungcancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C34

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lokaliserad lungcancer, sjukskrivning är alltid motiverad efter en operation i minst 8 veckor. Bedöm arbetsanpassning och deltidssjukskrivning individuellt efter arbetssituationen.
  • Vid lokaliserad lungcancer, under cellgiftsbehandling är sjukskrivning under själva behandlingen motiverad. I undantagsfall finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och deltidsarbete kan vara aktuellt.
  • Vid spridd lungcancer är sjukskrivning alltid motiverad. Enstaka patienter kan återfå viss arbetsförmåga under en kortare tid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Lungcancer, lokaliserad:

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

2) Lungcancer, lokalt avancerad:

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

3) Lungcancer, spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

1) Lungcancer, lokaliserad:

En fjärdedel av de nydiagnostiserade patienterna har lokaliserad lungcancer. Behandlingen består av kirurgi där oftast en lunglob, eller mer ovanligt, ena lungan, bortopereras. Majoriteten behandlas med cellgifter i 3 månader efteråt för att minska risken för återfall. Symtom kan vara hosta, blodhosta, bröstsmärta, ökad andfåddhet. En stor andel tumörer upptäcks dock av en slump i samband med röntgenundersökning. Cirka en femtedel av patienterna med lokaliserad lungcancer är medicinskt inoperabla på grund av dålig lungfunktion eller hjärt-kärlsjukdom. Dessa patienter behandlas oftast med strålbehandling i en till sex veckor, beroende på behandlingsteknik. Drygt hälften av patienterna med lokaliserad lungcancer blir botade från sin sjukdom. Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning: Efter operation med okomplicerat förlopp (utan tilläggsbehandling): 8 veckor. Efter operation och tilläggsbehandling med cellgift: Cirka 6 månader. Enstaka patienter kan utveckla ett långvarit smärttillstånd.

2) Lungcancer, lokalt avancerad:

Cirka en tredjedel av de nydiagnostiserade patienterna har lokalt avancerad lungcancer. Detta innebär att tumören växer in i centrala strukturer mellan lungorna och/eller är spridd till lymfkörtlar i brösthålan. Förutom lokala symtom i form av hosta, blodhosta, bröstsmärta och ökad andfåddhet kan generella symtom finnas med trötthet, viktsnedgång och feber. Behandlingen består av en kombination av cellgifter och strålbehandling om patientens allmäntillstånd klarar det. Behandlingslängden varierar beroende på tumörens celltyp, ofta cellgifter i 3–6 månader kombinerat med strålbehandling i 4–6 veckor som oftast ges samtidigt. För patienter med påverkat allmäntillstånd och/eller stor tumörbörda ges oftast behandling med enbart cellgifter i 3 månader eller en kortare serie med lindrande strålbehandling. Prognosen för denna patientgrupp är på sikt dålig, men upp till en femtedel kan bli långtidsöverlevande/ botade.

Det föreligger en stor individuell variation i återhämtningstid. För patienter som haft en god effekt av behandlingen ses ofta en förbättring och stabilisering av hälsotillståndet 3 månader efter avslutad behandling. För patienter som ej svarat på behandlingen kan ytterligare behandling bli aktuellt (se rekommendation för spridd sjukdom).

3) Lungcancer, spridd:

Knappt hälften av nydiagnostiserade patienter har spridd lungcancer vid diagnos, och en andel av patienterna med lokaliserad och lokalt avancerad lungcancer utvecklar en spridning senare. Behandlingen består oftast av cellgifter i 3–6 månader. Lindrande strålbehandling mot tumören och/eller metastaser är vanligt. Individualiserad symtomlindrande behandling krävs. Prognosen är dålig.

Funktionsnedsättning

Lungcancer kan medföra trötthet, störd nattsömn, smärta och problem med andningen i både tidig fas, under behandling och i sen fas av sjukdomen. I den tidiga fasen, under behandlingsfasen och i den sena fasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet. 1) Lungcancer, lokaliserad hosta, blodhosta, bröstsmärta, ökad andfåddhet. medicinskt inoperabla på grund av dålig lung-funktion eller hjärt-kärlsjukdom. Enstaka patienter kan utveckla ett långvarigt smärttillstånd. 2) Lungcancer, lokalt avancerad hosta, blodhosta, bröstsmärta och ökad andfåddhet kan generella symtom finnas med trötthet, viktnedgång och feber påverkat allmäntillstånd trötthet och infektionskänslighet inflammation i matstrupen med svälj-ningssvårigheter och ökad hosta. Viss lungfunktionsnedsättning är vanligt resttillstånd. 3) Lungcancer, spridd trötthet

Aktivitetsbegränsning

Lungcancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser