Adhesiv kapsulit i skulderled (frusen skuldra)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M75.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning (utan krav på frekvent arbete med armarna och utan arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 2 veckor på heltid. 
  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning (arbete som involverar arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid frusen skuldra och där arbetsbelastningen innefattar hög belastning (frekvent eller tungt viktbelastande arbete med armarna i och ovanför axelhöjd eller med krav på god rörlighet i axlarna) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 12 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomstillstånd som ofta tar mer än ett och ett halvt år att läka ut. Det är viktigt med information till patienten om att tillståndet är självläkande och att bestående funktionsnedsättning är ovanlig.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Vid återgång i arbete bör partiell sjukskrivning övervägas och anpassning av arbetet ses över.

Symtom, prognos, behandling

Adhesiv kapsulit (frusen skuldra) är en sjukdom som drabbar axelleden. Sjukdomen karakteriseras av ensidig axelvärk som efter varierande tid följs av tilltagande stelhet i axelleden. Tillståndet är självläkande. Värken minskar och rörligheten återkommer succesivt. Sjukdomsförloppet pågår ofta över ett år. Behandling med kortisoninjektion kan lindra värken, naturalförloppet påverkas dock inte. I vissa fall är operation motiverad.

Funktionsnedsättning

Den första fasen av sjukdomen karaktäriseras ofta av uttalad värk och smärta som leder till nedsatt rörlighet och kraftlöshet i armen. I många fall får man stora svårigheter att använda den drabbade sidans arm. Nattsömnen är ofta störd och kan leda till nedsatt psykisk uthållighet, trötthet och påverka koncentrationsförmågan. Den andra fasen av sjukdomen karaktäriseras av tilltagande stelhet i axelleden. Långvariga axelbesvär ger ofta vilovärk med störd nattsömn, rörelse- och belastningsrelaterad smärta framförallt vid arbete i och ovan brösthöjd, nedsatt rörlighet i axelleden, samt nedsatt muskelstyrka och muskeluthållighet i kringliggande muskulatur.

Aktivitetsbegränsning

Axelbesvären medför svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan och att använda arm och hand, framförallt i och över axelhöjd. Rotationsförmågan i axeln med överarmen intill kroppen är nedsatt och ofta mycket påverkad. Även handens finmotorik är nedsatt. Tillståndet kan även medföra svårigheter att framföra fordon.

Information om rehabilitering

Anpassning av arbetsuppgifter bör övervägas tidigt vid frusen skuldra eftersom förloppet oftast är mycket långdraget.

Referenser