Leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K70, K71, K72, K73, K74, K75, K81, K82, K83, K85, K86

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar med kolecystit eller pankreatit och akut smärta rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid akuta leversjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månader på heltid.
  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar med kronisk virushepatit och biverkningar av behandling rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Sjukfall vid lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar kan ibland bli mer långdragna om det uppstår komplikationer. Detta kan förändra behandlingsinriktningen och även prognosen.

Symtom, prognos, behandling

Diagnosgruppen innefattar hepatiter (leverinflammationer), gallvägssjukdomar och pankreassjukdomar (sjukdomar som är relaterade till bukspottkörteln) som till exempel gallstensjukdom, gallblåseinflammation, akuta och kroniska pankreatiter (bukspottkörtelinflammationer) samt toxiska leversjukdomar. Hepatiter förekommer i både akuta och kroniska former och är vanligen virusutlösta. Levern kan även drabbas av skador till följd av exempelvis alkoholöverkonsumtion. Cirkulatoriska leverskador och medfödda ämnesomsättningsrubbningar förekommer, men är mer ovanliga. Bland gallvägs- och gallblåsesjukdomarna är akuta gallstensanfall bland de vanligaste tillstånden och för bukspottkörteln är akuta och kroniska pankreatiter de vanligaste. Symtomen är ikterus, klåda, feber, smärta, diareér, trötthet och viktminskning. Gallstensanfall och inflammationer i gallblåsan (kolecystit) brukar vara förknippat med svåra smärtor under höger revbensbåge, illamående och kräkningar och ibland även med avfärgad avföring och diarréer. Vid pankreatiter brukar patienten kräkas samt ha kraftiga buksmärtor som strålar ut i ryggen och påverkat allmäntillstånd. Smärtorna brukar komma akut.

Gallstensanfall som inte kräver kirurgiskt ingrepp (se särskild rekommendation) klingar av inom 1–2 dygn. Detsamma gäller akuta smärttillstånd vid kroniska. Akuta gallblåseinflammationer kan liksom akuta pankreatiter pågå upp till 2 veckor innan patienten är återställd. Virushepatiter är oftast kroniska tillstånd som inte läker ut men som sällan ger symtom. Leversjukdomar och pankreatiter är ofta förknippade med överkonsumtion av alkohol.

Funktionsnedsättning

Leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar ger skiftande problem, exempelvis klåda, feber, smärta, diareér, trötthet och viktminskning. Vid kronisk leversjukdom (inflammatoriska tillstånd, levercirrhos) är det vanligt med trötthet, försämrad koncentrationsförmåga, samt nedsatt muskelstyrka. Leversvikt kan medföra förvirring. Vid pankreassjukdomar (kronisk pankreatit) förekommer ofta uttalad smärtproblematik som förvärras av måltid. Tillståndet kan även medföra kräkningar. Gallvägssjukdomar medför smärtproblematik som förvärras av måltid.

Aktivitetsbegränsning

Vid Leversjukdomar, gallvägs och pankreassjukdomar kan patienten få svårigheter att fokusera uppmärksamheten.

Referenser