Näthinneavlossning

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H33

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår näthinneavlossning och näthinnehål med retinalavlossning med defekt i näthinna och utförd åtgärd näthinneoperation vid retinalavlossning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid svår näthinneavlossning och näthinnehål med retinalavlossning med defekt i näthinna och utförd åtgärd avlossning av makulas pigmentepitel rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Glasögonkorrektion sker tidigast efter 1 månad och patienten får köra bil först efter detta.

Eventuellt kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta rehabiliteringen. Tillfällig omplacering kan bli aktuell.

En förlängning av sjukskrivningen med 1 – 2 veckor kan bli aktuell om patienten får komplikationer, men inte bestående synnedsättning, efter operationen. Vid synförlust eller blindhet kan omskolning eller omplacering bli aktuellt. I vissa fall behöver arbetsplasten anpassas. Kontakt med syncentral, kurator och psykolog kan bli aktuell. I komplicerade fall med glaskroppskirurgi, långverkande gas eller silikonolja samt vid operationer för ytterligare näthinneavlossning med gas eller olja kan behandlingen och läkningen ta betydligt längre tid (flera månader).

Symtom, prognos, behandling

Näthinneavlossning på grund av hål eller dragning i näthinnan medför synnedsättningar eller synfältsinskränkningar och behandlas kirurgiskt. Prognosen varierar beroende på patientens ålder, om näthinnas centrala delar är påverkade samt på om behandlingen sätts in tidigt.

Traditionell behandling av näthinneavlossning har varit att man syr fast en silikonplomb eller ett band på ögats utsida. Denna behandling ger svullnad och irritation i ögat de närmaste dagarna efter operation och något ökad närsynthet. En nyare behandlingsmetod som vunnit framgång sista åren är glaskroppsoperation och tamponad med gas eller luft. De flesta patienter opereras idag med denna metod. Obehagen och svullnaden efter operation är obetydliga men synen är kraftigt nedsatt innan gasen försvunnit ur ögat. Obehandlad näthinneavlossning medför oftast blindhet eller kraftig synnedsättning.

Efter komplikationsfri operation är patienten relativt besvärsfri efter 1–2 veckor. Dock kan patienten bli ljuskänslig, få skav, ökat tårflöde, samt nedsatt syn och nedsatt avståndsbedömning. Om gas eller luft använts under operationen blir synen nedsatt. Först när minst hälften av gasen/luften försvunnit börjar synen återkomma. Luft och olika gaser försvinner ur ögat mellan 3 dagar och 7-8 veckor.

Funktionsnedsättning

Näthinneavlossning kan medföra nedsatt syn. Mycket svår näthinneavlossning kan leda till kraftig synnedsättning. Efter operation kan patienten bli ljus-känslig, få ökat tårflöde, nedsatt syn och nedsatt avståndsbedömning. Tillståndet kan medföra trötthet och nedsatt fysisk uthålllighet.

Aktivitetsbegränsning

Näthinneavlossning kan medföra svårigheter i att utföra arbetsuppgifter som kräver god syn. Tillståndet kan leda till begränsningar i att köra bil eller andra fordon.

Referenser