Om hälso- och sjukvårdens process

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen börjar när patienten söker vård för ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Här får du en beskrivning om hälso- och sjukvårdens process för arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

Hälso- och sjukvårdens process för arbetet med sjukskriving och rehabilitering bygger på bästa tillgängliga kunskap. Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att uppnå god kvalitet, patientsäkerhet och jämlikhet genom ett systematiskt arbetssätt. Processen består av tre delar, och till varje del hör en checklista för det försäkringsmedicinska arbetet:

 1. Försäkringsmedicinsk bedömning
 2. Sjukskrivning och rehabilitering
 3. Uppföljning.

flödesschema750x205.pngProcessens början och avslut

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen börjar när patienten söker vård för ohälsa, där sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan påverka arbetsförmågan, och den avslutas när det inte längre finns behov av sjukskrivning. Eventuellt kvarstående behov av rehabilitering fortsätter inom ramen för rehabiliteringsprocessen.

Ett personcentrerat förhållningssätt

Patienten är den viktigaste aktören i den egna sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Patientlagen (2014:821), PL syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Det innebär bland annat att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska vara personcentrerad och utgå från patientens behov genom att 

 • ta tillvara patientens resurser främja patientens delaktighet och det egna ansvaret
 • säkerställa att löpande information är anpassad till patienten
 • utgå från patientens förutsättningar.

Sjukskrivning – en del av vård, behandling och rehabilitering

En rekommendation om sjukskrivning baseras på en försäkringsmedicinsk bedömning och förutsätter att läkaren har bedömt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och att behov av sjukskrivning bedöms föreligga. Eftersom en och samma sjukdom kan påverka arbetsförmågan på olika sätt behöver läkaren alltid bedöma arbetsförmågan efter patientens unika förutsättningar och sysselsättning.

Sjukskrivning är en aktiv åtgärd och ses som en integrerad del av vård, behandling och rehabilitering. Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med sjukskrivningen. Tillsammans med behandling och andra rehabiliterande åtgärder bidrar sjukskrivningen till att patienten återfår arbetsförmågan. Det är inte alltid möjligt att patienten återfår arbetsförmåga. En sjukskrivning är en del i patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan. Precis som andra rekommenderade åtgärder behöver sjukskrivningen kontinuerligt följas upp i dialog med patienten. En sjukskrivning behöver vara kvalitetssäker, patientsäker och jämlik med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som övrig hälso- och sjukvård.

Sjukskrivning baseras på en försäkringsmedicinsk bedömning

Det är den försäkringsmedicinska bedömningen som avgör om och i vilken grad sjukskrivning kan rekommenderas. När en sjukskrivning är indicerad är det bra att överväga om den kan begränsas till partiell. Under sjukskrivningen är det ofta lämpligt att patienten har kontakt med arbetsplatsen eller motsvarande sysselsättning.

En passiv sjukskrivning, det vill säga en sjukskrivning utan planering eller rehabiliterande insatser, kan leda till vårdskada, social isolering och risk för förlorad försörjning. Forskning visar att ju längre sjukskrivningsperioden är, desto svårare kan det vara att återgå till arbete. Därför är det alltid viktigt att undvika sjukskrivning längre än nödvändigt. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen påverkas av hur patientens unika situation ser ut i relation till hälsotillstånd, arbetssituation och försäkringsmedicinska behov.

Det är viktigt att ta tillvara patientens resurser och att främja goda levnadsvanor och delaktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ge till exempel råd om

 • att ha kvar så många vardagliga rutiner som möjligt
 • att behålla dygnets struktur
 • god sömnhygien
 • regelbundna matvanor
 • fysisk aktivitet
 • att skapa balans mellan aktivitet och vila.

Läs mer: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

Ladda ner eller beställ

På socialstyrelsen.se kan du ladda ner eller beställa

 • Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd, med bilagor
 • Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – En lägesbeskrivning baserad på enkäter till läkare och regionledning hösten 2022, med bilagor

Ladda ner eller beställ på socialstyrelsen.se

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: