Bipolär sjukdom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

F31

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom under och efter akuta skov kan hel sjukskrivning upp till 6 månader behövas. Gradvis upptrappning av arbetstid är lämpligt.
  • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom mellan skov med kognitiv funktionsnedsättning och depressiva restsymtom kan hel sjukskrivning, alternativ partiell sjukskrivning, behövas upp till 2 år.
  • Vid svår bipolär sjukdom med permanent försämring efter skov eller progredierande förlopp och svår samsjuklighet kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

För patienter med bipolär sjukdom är det olämpligt med arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm. Var observant på alkoholanvändning och överkonsumtion av alkohol. Risken för självmord är kraftigt ökad. Överdödligheten är hög också i kroppsliga sjukdomar. Samsjuklighet med ångest, personlighetsstörning eller missbruk eller social problematik kan försvåra sjukdomsbilden och behöver utredas.

Om patientens funktion inte återställs enligt förväntan rekommenderas testning av den kognitiva förmågan, funktionsbedömning och basal neuropsykiatrisk utredning.

Erfarenheten är att det inte finns könsskillnader i sjukskrivningsmönster, men det finns en stor risk för insjuknande i slutskede av graviditet och under första månaden efter förlossning vilket motiverar generös sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd med hög ärftlighet. Tillståndet förlöper i maniska, hypomana, och depressiva skov och däremellan fritt intervall med varierande inslag av resttillstånd. Vid ett maniskt skov är patienten ofta i behov av heldygnsvård, eftersom psykotiska symtom förekommer. Hypomani är en lindrigare form av mani utan psykos och med lägre funktionsbortfall. Vid depressivt skov kan symtomen vara mycket svåra med stor självmordsrisk och mer atypiska.

Prognosen är vitt skiftande, från symtomfrihet under decennier till kronisk funktionsnedsättning. Risken för återinsjuknande ökar med antalet episoder. Grundbehandlingen är stämningsstabiliserande läkemedel på lång sikt och profylaktiskt. Akuta skov kräver specifik behandling. Överdödligheten är hög både som konsekvens av kroppsliga sjukdomar och självmord. Vid bipolär sjukdom kan psykiatriskt stöd behövas. Patient- och närståendeutbildning är ett värdefullt komplement till annan behandling. Även efter att depressionen läkt ut kan kognitiva funktionsbortfall kvarstå. Efter mani kan en långdragen depressiv period uppstå (postmanisk depression).

Obehandlat maniskt skov kan vara lång tid, mellan tre till nio månader eller mer. Med tidigt insatt och rätt dimensionerad farmakologisk behandling avklingar symtomen snabbare, vanligen på en till två månader, medan funktionsnedsättning i form av kognitiva symtom kan kvarstå i upp till ett år.

Obehandlat depressivt skov klingar normalt också av efter tre till nio månader (kortare tid med behandling) men kan ibland bli mer långvarigt med depressiva restsymtom. Efter upprepade depressiva skov kan tillståndet bli mer kroniskt och svårbehandlat (se även Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, 2010).

Funktionsnedsättning

Under akuta skov kan funktionsförmågan vara mycket låg, på grund av problem med trötthet, energinivå, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Under stabila faser varierar funktionsnivån från helt återställd till delvis återställd med bestående kognitiv funktionsnedsättning av olika grad. Dessa problem tenderar att förvärras med antal skov.

Aktivitetsbegränsning

Personer med bipolär sjukdom kan ha svårigheter att fokusera på sina arbetsuppgifter, lösa problem och hantera komplicerade uppgifter. Det handlar även om svårigheter att ta hand om sin egen person och sköta vanliga dagliga aktiviteter.

Information om rehabilitering

Uppgift saknas förnärvarande