Patientens roll

Patienten är den viktigaste aktören i den egna sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Patienten behöver lämna relevant information, delta i planering samt medverka aktivt i behandlings-, rehabiliterings och koordineringsinsatser.

I sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är det individen som är i centrum och ska ges möjligheter att vara delaktig. Enligt 1 kap. 1 § patientlagen är syftet med lagen att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Fokus genom processen är att ta tillvara patientens resurser, stötta det egna ansvaret och främja patientens delaktighet. Genom att säkerställa att patienten får löpande information främjas individens säkerhet, delaktighet och medbestämmande i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. För att patienten ska kunna fatta informerade beslut om behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser behöver informationen anpassas till patientens förståelse. En delaktig patient är mer motiverad att medverka till att målen med behandling, sjukskrivning och rehabilitering uppnås.

Patienten har rättigheter och skyldigheter

I sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har patienten flera rättigheter, men även skyldigheter. Patientens roll i den försäkringsmedicinska bedömningen är att ge läkaren information om arbetets krav och vad patienten inte kan utföra i sitt arbete. Patienten behöver vara delaktig och medverka aktivt i planering av sjukskrivning, behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser. När patienten inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga behöver patienten lämna intyg till arbetsgivaren eller Försäkringskassan för att kunna få ersättning i form av sjuklön eller sjukpenning. Patienten behöver ansöka om sjukpenning.

Patienten behöver även vara aktiv i behandlings-, rehabiliterings och koordineringsinsatser. Patienten ska lämna upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering. Utöver detta behöver patienten delta i eventuella utredningar och möten, samt efter bästa förmåga delta i arbetsgivarens åtgärder på arbetsplatsen. Ibland behöver flera aktörer involveras i patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess och för att kunna dela information mellan olika aktörer behöver patienten ge sitt samtycke.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: