Sårskada på hand, handled och underarm

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S51, S61

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig sårskada på underarm rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår sårskada på underarm med nervskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår sårskada på underarm med senskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid lindrig sårskada på handled och hand rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår sårskada på handled och hand med nervskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår sårskada på handled och hand med senskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt är ofta förkommande bör patienten avstå från dessa arbetsuppgifter. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.

Informera patienten om de kända negativa konsekvenserna av allmän inaktivitet.

Gör en fördjupad undersökning och analys. Andra underliggande skador och komplikationer måste uteslutas. Behandla och sjukskriv i enlighet med ny dia-gnos vid helt nya fynd. Om det inte finns några nya fynd krävs i normalfallet ingen sjukskrivning. Vid konstaterade fortsatta besvär som inte är obetydliga kan arbete på halv- eller deltid en kortare tid vara vägledande. Motiv för avsteg från grundrekommendationen måste klart uttryckas i intyg och journalen. Etablera kontakt med arbetsplatsen och Försäkringskassan.

Förutsatt att sjukfallet bedöms som medicinskt färdigutrett och färdigbehandlat informeras den hjälpsökande om att sjukskrivning inte är en motiverad åtgärd. Erbjud om möjligt patienten tid för återbesök.

Symtom, prognos, behandling

Sårskador på handen, handleden och underarmen kan variera mycket i omfattning. Sårskador uppkommer som resultat av yttre skärande våld från till exempel knivar, saxar eller glas. En ren hudskada med skarpa sårkanter och utan annan skada tejpas eller sutureras (sys). Sårskador som äldre än 8 timmar ska inte sutureras på grund av infektionsrisken. Såret hålls rent och förbandet byts efter några dagar och tills såret har läkt.

Funktionsnedsättning

Sårskador på handen, handleden och underarmen kan ge smärta, domningar och stickningar, nedsatt känsel, nedsatt förmåga att uppfatta temperatur och förnimma övre extremitetens läge. Tillståndet kan även medföra nedsatt rörlighet i och koordination av hand och arm. Skadan kan även ge nedsatt styrka och uthållighet i kringliggande muskler. Sårskadan kan medföra att huden läkande och skyddande funktion påverkas.

Aktivitetsbegränsning

Sårskador på handen, handleden och underarmen kan medföra nedsatt finmotorik i handen och svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, samt att använda arm och hand. Förmågan att skriva på tangentbord eller skriva för hand kan påverkas. Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Information om rehabilitering

Etablera kontakt med arbetsplatsen och Försäkringskassan.

Referenser