Urtikaria

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

L50

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut urtikaria är arbetsförmågan oftast inte nedsatt.
  • Vid kronisk urtikaria är arbetsförmågan vanligtvis inte nedsatt längre än 1 månad.
  • Sjukskrivning kan behövas under utredning och tills lämplig behandling utprovats.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Om längre sjukskrivning än en månad krävs bör patienten remitteras till hudläkare för bedömning. Sjukskrivning kan behövas under utredning och tills lämplig behandling utprovats. Sjukskrivningens grad och längd är beroende av besvärens svårighetsgrad och typ av arbetsuppgifter. Urtikaria, framför allt kronisk, kan leda till psykisk ohälsa i form av depression och ångest.

Symtom, prognos, behandling

Urtikaria (nässelutslag) är en reaktion med kvaddlar och/eller angioödem i huden. Om ödemet ligger ytligt i huden bildas kvaddlar och om ödemet ligger djupare i huden bildas istället angioödem. Urtikaria delas in i akut och kronisk. Akut urtikaria läker ofta ut inom några dagar och har god prognos. Utslagen kan dock komma och gå under upp till 6 veckor, benämns sedan kronisk urtikaria. Akut urtikaria kräver sällan sjukskrivning, utöver eventuell egen sjukanmälan upp till en vecka. Kronisk urtikaria definieras som dagliga eller nästan dagliga symtom under minst sex veckor. Utlösande orsaker kan vara födoämnen, läkemedel och infektioner men vanligtvis finner man ingen bakomliggande orsak till besvären. Vid kronisk urtikaria finns ofta inslag av så kallad fysikalisk urtikaria, t.ex. dermografism, tryckurtikaria, kolinerg urtikaria och köldurtikaria. Kronisk urtikaria kan påverka funktionstillståndet en längre tid, speciellt under tiden då patienten utreds och behandling provas ut. Kombinationen av klåda och trötthet kan medföra behov av sjukskrivning.

Funktionsnedsättning

Urtikaria (både akut och kronisk) kan medföra problem med klåda samt trötthet, oro och koncentrationsförmåga orsakad av bristande sömn och eventuell biverkning av behandlingen. Graden av funktionsnedsättning är beroende av svårighetsgraden av sjukdomen. Vid kronisk urtikaria kan funktionsnedsättningen kvarstå flera veckor, och i sällsynta fall flera månader.

Aktivitetsbegränsning

Urtikaria, framförallt kronisk, kan medföra svårigheter att fokusera uppmärksamheten på grund av funktionsnedsättningar som klåda, trötthet och oro. Svårigheterna ökar vid långvariga besvär. Detta kan påverka framförallt arbeten som kräver hög grad av koncentration.

Information om rehabilitering

Om symtomen vid urtikaria blir långdragna och behandlingen inte är tillfredsställande kan det bli aktuellt med byte av arbetsuppgifter, tillfälligt eller permanent. Detta gäller framför allt vid fysikalisk urtikaria.

Referenser