Tinnitus, hyperakusi

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H93.1, H93.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid tinnitus, första grad rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid tinnitus, andra grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 månader medan behandlingen påbörjas. Därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad i ett halvår.
  • Vid tinnitus, tredje grad rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det är viktigt att snabbt ta hand om patienter med svår tinnitus och uttalad ljudkänslighet. Detta är särskilt viktigt vid akut bullerskada.

De sjukfall som blir långvariga är ofta specialistärende som kräver teamhandläggning inom hörselvården.

Symtom, prognos, behandling

Tinnitus och ökad ljudkänslighet (hyperakusi) är vanliga och ofta samtidiga symtom som ofta kommer tillsammans med hörselnedsättning och som följd av en bullerskada. Ångest, nedstämdhet och sömnproblem förstärker ofta besvären. Grundbehandlingen är att använda ljud som distraherar eller maskerar och avslappningshjälp. Ytterligare behandling kan vara hjälp (till exempel kognitiv terapi) av psykolog eller kurator samt ibland antidepressiv medicin och sömnmedicin vid behov. Ingen behandling innebär att tinnitus försvinner fullständigt.

Tinnitus läker aldrig ut helt, men genom information och erfarenhet blir tåligheten större. Funktionsbegränsningar kan kvarstå i avtagande grad under lång tid (månader till år). Vid tinnitus och hyperacusis av högsta besvärsgrad uppnås, trots flerårig behandlingen, inte alltid tillfredställande funktion.

Funktionsnedsättning

Tinnitus och hyperakusi kan medföra nedsatt auditiv perception, nedsatt hörsel såsom svårigheter att upptäcka ljud, diskriminera ljud, lokalisera ljudkälla och urskilja ljud. Ökad känslighet för starka ljud kan även förekomma. Ofta är nattsömnen påverkad med trötthet som följd. Tillståndet kan även medföra sänkt stämningsläge, ångest och koncentrationssvårigheter.

Aktivitetsbegränsning

Tinnitus och hyperakusi kan leda till aktivitetsbegränsningar som att lyssna, fokusera uppmärksamhet och hantera stress och andra psykologiska krav samt svårigheter att kommunicera såsom att ta emot talade meddelanden. Det kan medföra svårigheter att vara förare.

Referenser