Tvångssyndrom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

F42

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrigt till medelsvårt tvångssyndrom kan sjukskrivning i många fall undvikas.
  • Vid medelsvårt till svårt tvångssyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt. Sjukskrivningstiden bör vara kort, upp till 8 veckor, överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid svårt tvångssyndrom kan sjukskrivning upp till 6 månader heltid, alternativt partiell sjukskrivning behövas.
  • Vid svårt tvångssyndrom när samtliga behandlingsinsatser har haft utebliven effekt kan arbetsförmågan vara permanent nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Tidig information om tillståndet i form av självhjälpsmaterial och hänvisning till relevant patientinformation kan göra stor skillnad. Lång sjukdomsduration före diagnos, samt affektiv och neuropsykiatrisk samsjuklighet, kan innebära förlängda tider till förbättring. Samsjuklighet med andra tvångstillstånd, depression, ångestsyndrom och autismspektrumtillstånd, dysmorfofobi (inbillad fulhet) och Tourettes syndrom (tics) förekommer.

För personer med tvångssyndrom kan det vara svårt att själva ta kontakt med vården. Återbud eller att utebli från möten kan vara en del av symtombilden.

Symtom, prognos, behandling

Tvångssyndrom kännetecknas av tvångstankar som innefattar påträngande, oönskade och obehagliga tankar gällande till exempel smuts och smitta, rädsla för att skada sig själv eller någon annan, obehag kring asymmetri, sexuella tvångstankar eller vidskepliga tvångstankar. I tillståndet ingår även tvångshandlingar t.ex. tvätt-, kontrollerings-, räkne- och samlartvång och problemskapande undvikande beteende. Tillståndet debuterar ofta före puberteten. Tvångssyndrom är ofta långvariga, kroniska tillstånd. Samsjuklighet kan försämra prognosen.

Tidig identifiering och behandlingsinsatser kan förebygga ytterligare psy-kisk ohälsa. Tvångssyndrom behandlas med kognitiv beteendeterapi eller farmakologiskt. Läkemedelsbehandlingen understiger sällan ett år. Det finns även patienter där samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt (se även Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010).

Funktionsnedsättning

Tvångssyndrom karakteriseras av problem med tvångstankar och tvångshandlingar som individuellt skiljer i svårighetsgrad. Patienten kan ha problem med återkommande ångestväckande tankar och nedsatt koncentrationsförmåga.

Aktivitetsbegränsning

Tvångssyndrom kan medföra betydande svårigheter i vardagliga aktiviteter och social interaktion. Tidskrävande tvångstankar och tvångshandlingar kan begränsa möjligheten att fokusera, tänka, lösa problem och fatta beslut. Även svårigheter att ta till sig instruktioner och att utföra och avsluta aktiviteter förekommer.

Information om rehabilitering

Vid svåra fall kan det vara nödvändigt att bedömningen och initiala insatser sker i hemmet. Anhöriginformation och utbildning är viktig.

Referenser