Eksemsjukdomar

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Flertalet eksemsjukdomar sätter inte ned arbetsförmågan
  • Vid kontakteksem kan sjukskrivning behövas i väntan på att olämpliga ämnen i arbetsmiljön tas bort.
  • Vid svåra handeksem är arbetsförmågan ofta nedsatt under flera månader för att läka eksemet, återställa hudens barriär och förhindra återfall. Arbetsanpassning eller byte av arbete kan krävas.
  • För att minska hudslitage, för att hudbarriären ska återhämta sig och för att förhindra återfall kan sjukskrivning upp till 6 månader behövas.
  • Vid andra eksem kan funktionen vanligen återställas och eksemet läka inom en månad.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Handeksem som medför arbetshinder mer än en månad bör remitteras till arbets-och miljödermatologisk mottagning eller i andra hand till hudklinik, detta för att förhindra att eksemet blir kroniskt. För att fastställa behovet av aktivitetsminskning bör arbets- och miljödermatologisk utredning göras tidigt i sjukdomsförloppet.

I de fall där sjukskrivning vid andra eksem sker i primärvården och sjukskrivningstiden överskrider en månad bör patienten remitteras till hudspecialist för ytterligare utredning och mer verkningsfull behandling.

Kroniskt handeksem påverkar signifikant arbetsproduktivitet och funktionalitet på arbetet och leder inte sällan till arbetsbyte.

Symtom, prognos, behandling

Den vanligaste typen av eksem som kan bli föremål för sjukskrivning är handeksem och är i regel ett kontakteksem. Handeksem blir ofta kroniska, men intensiteten varierar under olika perioder.

Kontakteksem orsakas av att huden kommer i kontakt med ämnen som irriterar huden (irritationseksem, icke-allergiskt kontakteksem, traumiterativt) eller med ett ämne som patienten blivit kontaktallergisk mot (allergiskt kontakteksem). För att möjliggöra läkning och förebygga återfall måste kontakten med irriterande ämnen minskas och ämnen man är allergisk mot bör undvikas. Det kan innebära arbetsanpassning eller att patienten byter arbete och att hudens skyddsbarriär återställes med mjukgörare i form av krämer och salvor samt att lokal behandling sker med inflammationsdämpande glukokortikoider. I svåra fall behandlas tillståndet även med olika systemläkemedel med immunomodulerande effekt.

Vid allergiskt kontakteksem kan patienten även få kontakteksem på andra platser (lokaler) på kroppen. Ibland är eksemet utbrett och ger vätskande och kliande utslag. Det går vanligen tillbaka om patienten utsätts mindre för allergenet samt behandlas med lämplig lokalbehandling.

Atopiskt eksem (atopisk dermatit) är kroniskt, ärftligt betingat och kommer vanligen första gången i tidig barndom. Atopiskt eksem ökar risken för handeksem. Eksemskov kan som regel förhindras eller avbrytas på några veckor med intensiv lokalbehandling ofta kombinerat med ljusbehandling (smalbands-UVB). Ibland behövs även insättande av systemläkemedel. Intensiv behandling kan normalt få funktionsnedsättningen vid atopiska eksem att upphöra inom en månad.

Andra eksem är mindre vanliga men exempelvis så kallat nummulärt eksem kan vara utbrett, klia och vätska.

Funktionsnedsättning

Handeksem ger i hög grad upphov till klåda och irritation samt i mindre grad smärta och domningar vilket påverkar handens och fingrarnas rörlighet. Tillståndet kan medföra problem med hudens läkande förmåga och skyddande funktion. Vid svårbehandlat handeksem kan funktionsnedsättningen bestå flera månader till år, och kan kräva arbetsanpassning eller att patienten byter arbete. Svårt atopiskt eksem (atopisk dermatit) medför svåra problem med uttalad klåda och sömnbesvär. Även milt till måttligt atopiskt eksem leder ofta till betydande nedsatt funktionsförmåga. Utbredda kontakteksem på andra ställen än händerna samt andra utbredda eksem sätter ned funktionsförmågan, främst på grund av klåda men även för att de vätskar. Eksemen läker oftast inom en månad med adekvat behandling, men det förutsätter att orsaken till eksemet har avlägsnats. För samtliga eksemsjukdomar gäller att vid svårare sjukdom påverkas livskvaliteten mycket markant och det föreligger också en ökad förekomst av depressiva besvär.

Aktivitetsbegränsning

Handeksem kan medföra svårigheter att använda arm och hand, lyfta och bära föremål med händerna och svårigheter med handens finmotorik såsom gripförmåga, att skriva för hand och på tangentbord. Tillståndet kan ge svårigheter att fokusera uppmärksamhet och hantera stress och psykologiska krav. Handeksem som är omfattande ger besvär att klara dagliga rutiner och aktiviteter och att ta hand om sig själv.

Information om rehabilitering

För att möjliggöra läkning och förhindra recidiv av handeksem kan anpassning av arbetet eller arbetsplatsen krävas eller att individen byter arbete.