Diabetes mellitus typ 2

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

E11, E14, O24.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 2 eller icke specificerad diabetes med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 2 eller icke specificerad diabetes med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid diabetes mellitus typ 2 eller icke specificerad diabetes med onormalt metabolt tillstånd vid diabetes mellitus rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid diabetes mellitus typ 2 före graviditeten med sedan tidigare konstaterad diabetes mellitus typ 2 vid graviditet kan arbetsförmågan vara delvis eller helt nedsatt under delar av eller hela graviditeten.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienterna kan få labil glukosnivå i samband med annan sjukdom, framför allt vid infektioner. Detta kan innebära längre funktionsnedsättning och korttidsfrånvaro än vad infektionen annars skulle medföra. Depressioner är vanligare vid diabetes och kan försämra såväl arbetsförmågan som förmågan att sköta egenvården.

Vid skiftarbete kan det vara aktuellt att försöka anpassa arbetstiderna.

Vid graviditet medför kravet på en mycket välreglerad glukosnivå för att undvika fosterpåverkan tät provtagning och övergång från peroral behandling till insulin samt en ökad risk för insulinkänningar.

Sjukskrivning vid följdsjukdomar är helt beroende av symtomens grad, samsjuklighet från flera organsystem och patientens arbetsuppgifter.

Efter många års diabetes kan patienter drabbas av ökad uttröttbarhet. Detta kan leda till permanent nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning på deltid kan medföra att patienten kan stanna i arbetslivet.

Symtom, prognos, behandling

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker eftersom patienten bildar otillräckligt med insulin och är inslulinresistent (insulinet har inte tillräcklig effekt). Sjukdomen förekommer ofta tillsammans med andra metabola rubbningar (särskilt övervikt, blodfettstörningar eller högt blodtryck). Patientens symtom varierar beroende på blodsockerhalten från i stort sett symtomfrihet till symtom som viktnedgång, törst, polyuri (onormalt stora urinmängder) och trötthet. Inte sällan ses mikrovaskulära (som hör till de små kärlen) följdsjukdomar, främst ögonskador, redan vid diagnosen.

Öppenvården inleder behandlingen som inriktar sig på förändrade livsvanor med tillägg av läkemedel. Efter 1–10 år behöver patienten oftast insulin för att uppnå en god glukoskontroll.

Patienten har behov av livslång behandling där basen är egenvård och förändrade levnadsvanor. Inte sällan förekommer samsjuklighet som hjärt/kärlsjukdom, belastningssjukdomar och depression redan vid debut eller kort tids diabetes.

Funktionsnedsättning

Diabetes mellitus typ 2 kan medföra trötthet, törst, nedsatt koncentrationsförmåga, onormalt stora urinmängder (polyuri) och nedsatt fysisk uthållighet. Inte sällan ses mikrovaskulära (som hör till de små kärlen) följdsjukdomar, främst ögonskador som kan ge synnedsättning, redan vid diagnosen. Tillståndet kan påverka hjärtfunktionerna. Lindrig påverkan på känselnerver (neuropati ) innebär oftast ingen funktionsnedsättning, men vid smärtsam neuropati, kan nattsömnen störas och smärtan eller behandlingen kan påverka koncentrationen och orken. Störningar i autonoma nervsystemet kan medföra svårbehandlade diarréer, yrselbesvär och svängande blodsockernivåer. Väl skött och komplikationsfri diabetes medför i sig normalt ingen funktionsnedsättning.

Aktivitetsbegränsning

Vid Diabetes mellitus typ 2 kan patienten få svårigheter att hantera stress och andra psykologiska krav, samt att sköta sin egen hälsa. Tillståndet kan inverka på patientens möjligheter att vara förare.