Diabetes mellitus typ 1

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

E10, O24.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 1 med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 1 med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid diabetes mellitus typ 1 med onormalt metabolt tillstånd vid diabetes mellitus rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid diabetes mellitus typ 1 före graviditeten med sedan tidigare konstaterad diabetes mellitus typ 1 vid graviditet kan arbetsförmågan vara delvis eller helt nedsatt under delar av eller hela graviditeten.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienterna kan få labil glukosnivå i samband med annan sjukdom, framför allt vid infektioner. Detta kan innebära längre funktionsnedsättning och korttidsfrånvaro än vad infektionen annars skulle medföra. Depressioner är vanligare vid diabetes och kan försämra såväl arbetsförmågan som förmågan att sköta egenvården.

Vid skiftarbete kan det vara aktuellt att försöka anpassa arbetstiderna.

Vid graviditet medför kravet på en mycket välreglerad glukosnivå för att undvika fosterpåverkan tät provtagning och övergång från peroral behandling till insulin samt en ökad risk för insulinkänningar.

Sjukskrivning vid följdsjukdomar är helt beroende av symtomens grad, samsjuklighet från flera organsystem och patientens arbetsuppgifter.

Efter många års diabetes kan patienter drabbas av ökad uttröttbarhet. Detta kan leda till permanent nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning på deltid kan medföra att patienten kan stanna i arbetslivet.

Symtom, prognos, behandling

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker eftersom patienten bildar otillräckligt med insulin. Symtomen består av viktnedgång, törst, trötthet och stora urinmängder. När diagnosen ställts krävs oftast slutenvård eller dagvård för att ställa in insulinet. En stabil och nära normal blodsockernivå är avgörande för att minska utvecklingen av följdsjukdomar som främst är njurskador, nervskador, ögonskador och hjärt-/kärlsjukdomar. Insulinbehandlingen i sig innebär risk för insulinkänning (hypoglykemi). Vid tilltagande njurskada med uremi får patienten ofta ett ändrat insulinbehov och ett labilt blodsocker förutom symtom av njurskadan i sig.

Efter diagnosen varierar tiden (veckor till månader) för återvunnen funktion beroende på samsjuklighet och patientens förmåga att behärska egenvården. Sjukdomen läker inte ut.

Funktionsnedsättning

Diabetes mellitus typ 1 kan medföra viktnedgång, törst, trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, onormalt stora urinmängder (polyuri), samt nedsatt fysisk uthållighet. Tillståndet kan påverka hjärt-, kärlfunktioner, blodtrycket, samt synfunktionen. Lindrig påverkan på känselnerver (neuropati ) innebär oftast ingen funktionsnedsättning. Vid tilltagande skada, och framför allt vid smärtsam neuropati, kan nattsömnen störas och smärtan eller behandlingen kan påverka koncentrationen och orken. Störningar i autonoma nervsystemet kan medföra svårbehandlade diarréer, kräkningar, yrselbesvär och svängande blodsockernivåer. Väl skött och komplikationsfri diabetes medför i sig normalt ingen funktionsnedsättning.

Aktivitetsbegränsning

Diabetes mellitus typ 1 kan medföra svårigheter att fokusera uppmärksamhet och att hantera stress och andra psykologiska krav. Patienten kan även få svårigheter att lyfta och bära föremål, att gå, att röra sig omkring på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa) och att röra sig omkring på olika platser. Tillståndet kan inverka på patientens möjligheter att vara förare , samt att sköta sin egen hälsa.