Inflammation i regnbågshinna, åderhinna och näthinna

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H20, H30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen eller inflammation i åderhinnan och näthinnan med nedsatt syn på ett öga rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienter som utövar yrkesmässig fordonstrafik (kranskötare etc.) med krav på fullgod syn i båda ögonen bör tillfälligt omplaceras eller sjukskrivas. Blir tillståndet kroniskt bör omskolning eller andra arbetsåtgärder diskuteras.

Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kopplas in om tillståndet får en kronisk karaktär. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Syncentral kan tillgodose belysnings och eventuellt bildkraven (kontrast, förstoringshjälpmedel) på arbetsplatsen samt anpassa arbetsplatsen efter synbehovet. Vid otillräcklig effekt eller biverkningar av mediciner eller ögondroppar kan patienten behöva sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Vanliga symtom är ljuskänslighet, synnedsättning och värk. Tillståndet kan blossa upp akut och vara en kortare period, men recidiverar ibland och kan utvecklas till ett mer långdraget, kroniskt förlopp. Ibland ses tillståndet som sekundärt till systemsjukdom exempelvis i rörelseapparaten, vid tarmsjukdom eller vid infektion och kan då bli livslångt. Prognosen beror på bakomliggande orsak. Behandlingen (bl.a. kortison) syftar till symtomlindring. I kroniskt svåra former ges även generella steroider, antibiotika och/eller cytostatika.

Sjukdomen kan vara av akut art och klinga av inom ett par veckor, men är vanligen återkommande och kan bli kronisk med i varierande grad kvarstående och symtom. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående (inom en eller ett par dagar), medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner, som används i svårare fall, kan dröja månader. Patienter med inflammation i regnbågshinnan, åderhinnan och näthinnan kontrolleras regelbundet och behandlingen utvärderas.

Funktionsnedsättning

Inflammation i regnbågshinna, åderhinna och näthinna kan medföra nedsatt synfunktion (synskärpa, ljuskänslighet), smärta, nedsatt fysisk uthållighet ibland i kombination med ledbesvär som stelhet i nacke och ländrygg. Lindrig sjukdom ger begränsad påverkan på funktion. Oftast dämpas symtomen med medicinsk behandling.

Aktivitetsbegränsning

Inflammation i regnbågshinna, åderhinna och näthinna kan leda till aktivitetsbegränsningar såsom svårigheter att se och att bibehåll sittande kroppsställning. Tillståndet kan även medföra begränsningar i att köra bil eller andra fordon på grund av nedsatt syn.

Referenser