Kronisk bronkit

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J40, J41, J42

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid kronisk bronkit rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Kronisk bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan.

Komplikationer med bakteriella infektioner kan dock ge nedsatt allmäntillstånd och kan kräva antibiotikabehandling eller annan läkemedelsbehandling. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd.

Diskutera hur vissa miljöfaktorer kan inverka negativt på tillståndet. Patienten ska undvika luftförorenade miljöer. Uppmärksamma malignitetsrisken framför allt hos rökare och uppmana till rökstopp.

Symtom, prognos, behandling

Kronisk bronkit är ett tillstånd med hypersekretion (då onormalt mycket sekret frigörs) av slem i luftvägarna. Detta ger hosta och upphostning. Tillståndet medför inte obstruktivitet (hinder) i luftvägarna och nedsätter inte patientens lungfunktion. Det kan finnas tecken på hyperreaktivitet (överkänslighet) i de nedre luftvägarna.

Kronisk slembronkit är en kronisk sjukdom och utläkning kan därför inte förväntas. Funktionen är normalt inte nedsatt. Symtomen kan lindras genom läkemedelsbehandling och framför allt genom rökstopp.

Rökstopp är den i särklass viktigaste åtgärden. Patienten ska undvika luftförorenade miljöer samt behandlas med läkemedel enligt vedertagna principer.

Vid långvariga besvär, fördjupa diagnostiken. Överväg remiss till specialist vid komplicerande infektion. Följ upp resultatet av eventuellt rökstopp.

Funktionsnedsättning

Kronisk bronkit medför hosta på grund av hypersekretion vilket leder till slem i luftvägarna som kan ge problem med upphostning. Det kan finnas tecken på hyperreaktivitet (överkänslighet) i de nedre luftvägarna. I de fall tillståndet ger problem med andningen kan detta även påverka hjärt-kärlfunktioner och patienten kan uppleva en känsla av tryck över bröstet eller att hjärtat slår oregelbundet. Tillståndet kan även medföra nedsatt fysiskt uthållighet.

Aktivitetsbegränsning

Vid Kronisk bronkit kan patienten få svårigheter att gå och att röra sig omkring på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa), samt att genomföra daglig rutin.

Referenser