Obesitaskirurgi vid fetma

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

E66

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fetma och utförd åtgärd intestinal bypass som behandling för patologisk fetma med öppen åtkomst rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 5 veckor. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.
  • Vid fetma med otillräckligt peroralt födointag för fysiologiska behov, trötthet, yrsel eller muskelsvaghet rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 7 veckor. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Överviktspatienter har ofta en komplex problematik. Vid kvarvarande besvär (till exempel artros, depression, hjärt-kärlproblem) ska dessa hanteras inom ramen för berörd medicinsk specialitet. Kirurgiska komplikationer – till exempel sårkomplikationer, läckage, bukabscess kan leda till längre tids funktionsnedsättning. Det samma gäller vid extrema dumpingsymtom (bland annat illamående, diarré, yrsel, cirkulationspåverkan).

Symtom, prognos, behandling

Kirurgiskt ingrepp i syfte att minska magsäcken - i första hand gastric bypass-operation - görs öppet eller laparaskopiskt (vanligast). Antalet ingrepp ökar stadigt och ligger idag på ca 7000. Patienterna har ett BMI på över 35 och är i arbetsför ålder. Prognosen är normalt mycket god med minskad vikt, förbättrad hälsa och livskvalitet, men ingreppet innebär på kort sikt en rad funktionsnedsättande konsekvenser, så som illamående, kraftlöshet, trötthet. Fetmans följdsjukdomar – exempelvis diabetes, artroser, psykiska besvär – kvarstår under varierande tid.

Funktionsnedsättning

Obesitaskirurgi vid fetma kan efter operationen och i samband med hastig viktnedgång och minskat näringsintag medföra trötthet, värk, illamående, diarré, yrsel, hjärtklappning och nedsatt fysisk uthållighet (så kallat dumpingsymtom). Kirurgiska komplikationer – till exempel sårkomplikationer, läckage, bukabscess kan leda till längre tids funktionsnedsättning.

Aktivitetsbegränsning

Obesitaskirurgi vid fetma kan medföra svårigheter att hantera stress och andra psykologiska krav.

Information om rehabilitering

Kontakt med arbetsgivare bör etableras för adekvat anpassning av patientens arbetssituation, bland annat i form av krav på regelbundna matraster. Fysisk aktivitet på recept är ofta ett värdefullt inslag i en effektiv rehabilitering.

Referenser