Tonsillit, faryngit, peritonsillit

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J02, J03, J36

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid halsböld rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid akut faryngit (halskatarr) eller akut tonsillit (tonsillinflammation) och utförd åtgärd tonsillektomi rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det finns inget som talar för en tonsillit utvecklas till en peritonsillit eller att patienten återinsjuknar om patienten återgår ”för tidigt” i arbete. Längre sjukskrivningar har således ingen skyddande effekt.

Efter en operation är arbetsförmågan beroende av patientens arbetsuppgifter. Hänsyn måste tas till graden av fysisk ansträngning i arbetet och smittorisk.

Efter tonsilloperation finns en relativt stor risk för allvarliga blödningar från svalget. Risken är störst de första 14 dagarna. Vid partiell borttagande av tonsillerna är smärtan och risken för blödning mindre.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid tonsillit (halsfluss) är halssmärta, sväljsmärta och ibland feber. Patienten insjuknar oftast akut och vanligast under senvintern. Både bakterier (oftast streptokocker) och virus kan vara utlösande orsaker. I de fall orsaken är bakteriell behandlas tonsilliter med antibiotika. Med peritonsillit (halsböld) menas en tonsillit som spridit sig djupare in i vävnaden ovanför tonsillerna. Det bildas en varböld i svalget och patienten får ensidig svalgsmärta, grötigt tal och svårt att gapa och svälja samt oftast feber. Oftast behöver patienterna remitteras till öronläkare för att denne ska punktera varbölden i svalget.

Tonsilloperation innebär borttagande (tonsillektomi) eller reducering av halsmandlarna (tonsillotomi). Ingreppet utförs huvudsakligen på barn men även vuxna opereras.

En tonsillit läker som regel ut helt inom en dryg vecka , men funktionen brukar vara återställd tidigare. Peritonsilliter uppträder oftast efter en tonsillit och kan sedan pågå i upp till 2 veckor. Den samlade tiden för helt återställd funktion kan då uppgå till 3 veckor.

Vid operation läker normalt såren i svalget inom 10-14 dagar efter tonsillektomi och efter 7-10 dagar efter tonsillotomi.

Funktionsnedsättning

Tonsillit, faryngit, peritonsillit medför smärta i halsen som kan ge problem att svälja, samt feber.

Aktivitetsbegränsning

Tonsillit, faryngit, peritonsillit kan medföra svårigheter att kommunicera eftersom talförmågan kan påverkas.

Referenser