Rektalcancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C20, C21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid rektalcancer, efter operation med okomplicerat förlopp och utan tilläggsbehandling rekommenderas sjukskrivning 6–8 veckor på heltid.
  • Vid rektalcancer, efter operation med tilläggsbehandling med cellgift rekommenderas sjukskrivning 8–9 månader på heltid.
  • Vid spridd rektalcancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Rektalcancer, icke spridd:

Symtom till följd av cellgiftbehandlingen kan motivera en längre tids sjukskrivning.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

2) Rektalcancer, spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

1) Rektalcancer, icke spridd:

Blödning är det vanligaste symtomet på rektalcancer (tumör i ändtarmen). Behandlingen är kirurgisk och innebär att man tar bort en del av eller hela ändtarmen. Ofta strålbehandlas patienten före operationen och efter operationen ges ibland tilläggsbehandling med cellgifter var 14:e dag i 6 månader.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning: Efter operation med okomplicerat förlopp och utan tilläggsbehandling: 6–8 veckor.

Efter operation med tilläggsbehandling med cellgift: 8–9 månader.

2) Rektalcancer, spridd:

Rektalcancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd rektalcancer. Tillståndet är i flertalet fall kroniskt med en på sikt dålig prognos. Behandling krävs alltid. Enstaka patienter kan erbjudas kirurgi som syftar till läkning (kurativ kirurgi) men annars är lindrande behandling med cellgift ofta aktuell, liksom annan lindrande och stödjande behandling.

Sjukdomsförloppet varierar från patient till patient. Patienten kan ha perioder med normal funktion, men förloppet är alltid progredierande (tilltagande). Har kurativt syftande kirurgi utförts och all känd tumörsjukdom kunnat avlägsnas, får patenten ofta långa remissioner eller botas.

Funktionsnedsättning

Rektalcancer kan medföra trötthet, sömnstörningar, smärta och diarréer i både tidig fas, under behandling och i sen fas av sjukdomen. I behandlingsfasen och i den sena fasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet. 1) Rektalcancer, icke spridd Blödning från ändtarmen Operationen är ett stort ingrepp och patienten får ofta efterföljande trötthet. Störningar i tarmfunktionen är vanliga i flera veckor efter ingreppet. Om hela ändtarmen är borttagen måste patienten vänja sig vid att hantera påsen på magen. Patienten bör även undvika tung fysisk aktivitet tills såret har läkt fullständigt. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen 2) Rektalcancer, spridd Smärtor och trötthet samt funktionsnedsättning på grund av biverkningar av behandlingen kan förekomma

Aktivitetsbegränsning

Rektalcancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser