Traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning på heltid ett par dagar upp till 4 veckor.
  • Vid medelsvår till svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning 4 veckor till 1 år på heltid.
  • Vid svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning 5 veckor till 1 år på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Kognitiva funktionshinder och ökad uttröttbarhet kan motivera gradvis återgång i arbete. Samtidig annan sjuklighet eller skada måste uppmärksammas. Vid både lätta och svåra skador måste risken för att den skadades egenbedömning kan vara överdrivet optimistisk beaktas, även diskreta kvarstående beteendeförändringar kan få betydande konsekvenser. Samråd är huvudregel.

Vid måttliga och svåra skador är funktionsförbättring möjlig under betydligt längre tid än ett år och kan motivera rehabiliteringsinsatser med sikte på återgång i arbete. Endast en liten del av patienterna kan återgå till arbete på heltid.

Symtom, prognos, behandling

Vanligaste orsakerna till förvärvad hjärnskada är trauma och stroke. Den här rekommendationen avser traumatisk hjärnskada (THS) med en årlig incidens av drygt 20 000 (baseras på antal personer som sökt sjukhusvård efter skalltrauma) varav 80 procent har en lätt skada. Akuta symtom är t.ex. medvetslöshet och/eller minneslucka/amnesiven, men många andra symtom kan uppstå. I kategorin lätta skador ingår bl.a. okomplicerad hjärnskakning med kortvarig medvetandeförlust och/eller amnesi. Vanliga sekundära symtom är huvudvärk, trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter. Akut handläggning på akutmottagning omfattar vanligen datortomografi och/eller i vissa fall inläggning för kort tids observation. Vid medelsvår och svår skada krävs slutenvård, vid de svåra skadorna inom neurointensivvård/neurokirurgi. Generellt utgör akut svårighetsgrad en viktig prognostisk faktor för långtidsutfall, men den individuella variationen är stor.

Funktionsnedsättning

Traumatiska hjärnskador kan ge huvudvärk, yrsel och illamående. Det kan medföra problem med sömn, medvetande, minne och koncentration. Sjukdomen kan även innebära påverkan på intellektuell förmåga, tankeförmåga, abstrakt tänkande, kognitiv flexibilitet och förmåga att känna igen olika stimuli, Andra problem är emotionell instabilitet, irritabilitet, nedstämdhet, humörsvängningar, nedsatt psykisk uthållighet, impulskontroll och vakenhet. Det kan förkomma dubbelseende och en ökad känslighet för lukt, ljud och ljus. Språkliga, samt röst- och talfunktionerna kan vara påverkade. Patienten kan få nedsatt muskelstyrka och viljemässig kontroll av rörelser, tonusrubbningar, ofrivillig muskelaktivitet och balansrubbningar. Perceptuella funktioner (auditiva, visuella, lukt och smak, visuospatial) kan vara påverkad. Grad av funktionsnedsättning kan variera beroende på grad av hjärnskada.

Aktivitetsbegränsning

Beroende på allvarlighetsgrad kan traumatisk hjärnskada medföra svårigheter att fokusera uppmärksamhet, lösa problem och fatta beslut, samt att företa mångfaldiga uppgifter, hantera stress och psykologiska krav och att genomföra daglig rutin. Andra svårigheter som kan förekomma är att läsa och skriva, samt att samtala med en eller flera personer Tillståndet innebär även svårigheter att bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå eller sitta under längre perioder) att gå eller att gå i trappor. Patienten kan även få svårigheter med handens finmotorik, att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, samt att använda arm och hand. Tillståndet kan medföra svårigheter att röra sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). Det kan även uppstå svårigheter att skapa och bibehålla relationer generellt och i arbetet (exempelvis, arbetsgivare, arbetskamrater och externa kontakter). Hjärnskadan kan även påverka förmågan att köra bil eller använda transportmedel. Grad av aktivitetsbegränsning kan variera beroende på grad av hjärnskada.

Information om rehabilitering

Specialistbedömning för individuell rehabiliteringsplanering i samråd med Försäkringskassan och arbetsgivare.

Referenser