Hälso- och sjukvårdens roll

Hälso- och sjukvården ansvarar för god vård och bedömer behov av sjukskrivning och utfärdar vid behov läkarintyg. De bedömer även behov av, planerar, genomför och följer upp behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kravet på en god vård uppfylls. Sjukskrivning är en del av vård, behandling och rehabilitering. Läkaren bedömer patientens behov av sjukskrivning och utfärdar läkarintyg vid behov. I bedömningen ingår att utreda och bedöma diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar i förhållande till arbetets krav och bedöma arbetsförmåga. Hälso- och sjukvården bedömer även behov av behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser. I arbetet ingår även att planera, genomföra och följa upp insatserna.

Försäkringsmedicinsk bedömning

Hälso- och sjukvården bidrar med medicinsk kompetens för att förbättra hälsa och arbetsförmåga. Vid behov gör hälso- och sjukvården en försäkringsmedicinsk bedömning av patientens förmåga till arbete och behov av sjukskrivning, rehabilitering eller koordineringsinsatser. Hälso- och sjukvården utfärdar medicinska intyg eller utlåtanden när det finns behov av det.

Sjukskrivning och rehabilitering

Hälso- och sjukvården upprättar en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan vid rekommendation om sjukskrivning. Planering för sjukskrivning, behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser dokumenteras i patientens journal. Planens omfattning och innehåll avgörs av patientens behov. Hälso- och sjukvården ansvarar för medicinsk rehabilitering som kan innebära olika åtgärder för att patienten ska återfå funktions- och aktivitetsförmåga.

Regionerna ska efter behov erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter, vilket kan innebära personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Insatserna erbjuds för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för. Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. Socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. Hälso- och sjukvården samverkar med andra aktörer när det behövs och patienten samtycker till det.

Uppföljning

Hälso- och sjukvården följer upp och utvärderar resultatet av genomförda behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser tillsammans med patienten. Hälso- och sjukvården följer även upp sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen. Beroende på vilka behov som finns revideras eller avslutas planen.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: