Hjärtsvikt

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

I50

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid nedsatt hjärtmuskelfunktion utan symtom (NYHA 1) finns inget stöd för sjukskrivning med undantag för vad som rekommenderas i samband med akut hjärtinfarkt.
  • Vid svår hjärtsvikt (NYHA 4) är funktionstillståndet, trots lämplig medicinering, så påverkat att det oftast är svårt att klara någon form av arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Om funktionsnedsättningen kvarstår i 6 månader utan förbättring bedöms den sannolikt vara permanent och byte av arbetsuppgifter kan vara nödvändigt.

Tidvis kan det vara aktuellt med hel sjukskrivning under en begränsad period i fall då patienten får mer symtom från sin hjärtsvikt (i samband med svårare infektioner, vid hjärtarytmier eller i samband med medicinjusteringar).

Hjärtsvikt är ett kroniskt sjukdomstillstånd. Hur mycket funktion som kan återvinnas varierar mycket från patient till patient. Det kan ta upp till ett halvår innan full behandlingseffekt uppnås. Fler patienter återgår till arbete om de deltar i hjärtrehabiliteringsprogram.

Möjligheterna att återgå i arbete, helt eller delvis, varierar från patient till patient. Utvärdera därför behandlingseffekten och arbetsförmågan noggrant och undersök möjligheter till deltidsarbete eller anpassade arbetsuppgifter tidigt då patienten inte återhämtar funktionen vid insatt behandling.

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd och tidiga insatser att anpassa arbetet till patientens arbetsförmåga är av stor vikt.

Symtom, prognos, behandling

Hjärtsvikt är ett syndrom med nedsatt hjärtmuskelfunktion oftast orsakad av kranskärlssjukdom. Det vanliga symtomet är andfåddhet och trötthet, men även perifera ödem (svullna fötter), hosta och hjärtklappning förekommer.

Hjärtsvikt delas in i fyra svårighetsgrader enligt NYHA (New York Heart Association):

  • NYHA 1 – hjärtsjukdom utan symtom.
  • NYHA 2 – lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk aktivitet av mer än måttlig grad.
  • NYHA 3 – medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet.
  • NYHA 4 – svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller mini-mal ansträngning. Patienten är ofta bunden till säng eller stol.

Cirka 50 procent av dem som får hjärtsvikt uppskattas överleva 6 år efter diagnosen med läkemedelsbehandling. Vid svår hjärtsvikt, NYHA 4, uppskattas 50 procent av patienterna dö inom 1 år och cirka 5 procent vid hjärtsjukdom utan symtom, NYHA 1. Prognosen är inte bara relaterad till symtomen utan också bland annat till hjärtats pumpfunktion och hjärtrytmstörningar. Fysisk träning kan förbättra funktionen vid NYHA 2 och 3.

Funktionsnedsättning

Hjärtsvikt kan medföra trötthet, yrsel, sömnproblem, hjärtklappning och andfåddhet, emotionslabilitet, nedsatt fysisk uthållighet samt nedsatt muskelstyrka och muskeluthållighet.

Aktivitetsbegränsning

Hjärtsvikt kan medföra svårigheter att genomföra daglig rutin, att hantera stress och andra psykologiska krav, att gå och att röra sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa).

Information om rehabilitering

Fler patienter återgår till arbete om de deltar i hjärtrehabiliteringsprogram.

Fysisk träning kan förbättra funktionen vid NYHA 2.

Anpassning eller byte av arbete kan vara nödvändigt.

Referenser