Checklista för uppföljning

Socialstyrelsen tagit fram en checklista för den behandlande läkaren. Använd den som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för den behandlande läkaren som ansvarar för patientens sjukskrivning och relaterad rehabilitering. Checklistan är även viktig att känna till för övriga berörda professioner. Använd den som ett kliniskt stöd, inte som en uttömmande instruktion.

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls.

Uppföljning liten.png

Checklista för del 3: Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen

Den behandlande läkaren har ansvaret för åtgärden sjukskrivning och säkerställer även att planen följs upp. Övriga professioner kan i samarbete med läkaren följa upp överenskomna delar i planen och följer alltid upp sina egna insatser.

  • Utvärdera och följ upp resultatet av sjukskrivning och genomförda behandlings-, rehabiliterings- och eventuella koordineringsinsatser tillsammans med patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Följ upp att patienten medverkar i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • Säkerställ den medicinska bedömningen: att diagnosen är rätt och att inget ytterligare behöver utredas.
  • Gör en förnyad försäkringsmedicinsk bedömning för att ta ställning till om behov av sjukskrivning kvarstår.
  • Revidera vid behov planen för behandlings- och rehabiliteringsinsatser, samt delmål och mål.
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: