Kommunens roll gällande socialtjänst

Kommunens socialtjänst ansvara ytterst för enskilda så de får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens socialtjänst beslutar om rätt till ekonomiskt och annat bistånd.

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. De ansvarar även för social rehabilitering exempelvis för personer med beroende- eller missbruksproblematik och ska erbjuda familjerådgivning.

Bedömer behov av försörjningsstöd

Socialnämnden beslutar, efter ansökan från den enskilde och utifrån individuell behovsprövning om ekonomiskt bistånd för försörjning (försörjningsstöd). En patient som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och saknar SGI kan ha rätt till försörjningsstöd från kommunen, om denne inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Målet är självförsörjning

Målet för alla som får försörjningsstöd är att bli självförsörjande och grundregeln är att personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande. För att ha rätt till försörjningsstöd behöver personen ha uttömt alla andra sätt att försörja sig själv. Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Sådan verksamhet ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller på en utbildning. Om personen inte deltar i anvisad aktivitet kan socialnämnden helt eller delvis avslå ansökan om ekonomiskt bistånd. Ett godtagbart skäl för att inte delta i anvisad aktivitet kan vara sjukdom.

Förhindrad att delta i anvisad aktivitet

En person som har ekonomiskt bistånd och är förhindrad att delta i anvisad aktivitet kan behöva visa dokumentation om sin sjukdom för att styrka sin rätt till bistånd. Socialtjänsten kan också samråda med den kontakt som personen har inom hälso- och sjukvården, efter medgivande från personen. Det är vanligt att socialtjänsten utreder genom samverkan med hälso- och sjukvården om den enskilde kan delta i någon form av förberedande aktivitet för att påbörja arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Upprättar samordnad individuell plan

När en patient har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att patienten ska få sina behov tillgodosedda, och om patienten samtycker till att den upprättas.

Kommunen och regionen har ett delat ansvar för hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) föreskriver vad som är regionens respektive kommunens ansvar. I den samordnade individuella planen ska det bland annat framgå vilka insatser som behövs och vilka insatser respektive huvudman ska svara för.

Läs mer om Ekonomiskt bistånd i Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten (pdf)

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: