Hypertoni

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

I10, I11, I12, I13, I15

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid hypertoni rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som i regel kräver livslång behandling. Behandlingen påverkar, utom i undantagsfall, inte funktionstillståndet.

Sjunker inte blodtrycket vid behandlingen bör medicineringen kompletteras och alternativa orsaker till det höga blodtrycket utredas. Detta utgör i sig inget skäl till sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Majoriteten av patienter med hypertoni (förhöjt blodtryck) har inga symtom som kan tillskrivas det förhöjda blodtrycket. Hypertoni medför ökad risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar varav stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt är de viktigaste. Behandlingen utgörs i huvudsak av läkemedel, men den innefattar också viktnedgång vid övervikt och fysisk aktivitet. Övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom rökning och förhöjt kolesterol och förhöjd alkoholkonsumtion bör behandlas.

Funktionsnedsättning

Hypertoni kan medföra nedsatt fysisk uthållighet, yrsel och andfåddhet.

Aktivitetsbegränsning

Hypertoni kan medföra svårigheter att hantera stress och andra psykologiska krav.

Information om rehabilitering

Mindre stressande arbetsuppgifter.

Kontakta arbetsgivaren eller företagshälsovården vid misstanke om att skadlig stress i patientens arbete har betydelse för hypertonin.

Referenser