Akut stressreaktion

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

F43.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig akut stressreaktion kan arbete ha en positiv effekt och sjukskrivning bör i sådana fall undvikas.
  • Vid medelsvår akut stressreaktion kan patienten sjukskrivas på heltid, alternativt partiell sjukskrivning, upp till 4 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Diagnosen akut stressreaktion kan inte användas mer än 4 veckor efter traumat. Det är av vikt att snabbt initiera aktivt psykosocialt stöd.

Om tillståndet inte utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller annan sjukdom, återkommer funktionsförmågan relativt snabbt. Se även rekommendationen för posttraumatiskt stressyndrom (F43.1).

Symtom, prognos, behandling

Akut stressreaktion är en övergående reaktion på exceptionell fysisk eller psykisk belastning (t.ex. relaterat till krig, naturkatastrofer, terrorism, tortyr, våldtäkt, väpnat rån, kidnappning) hos en individ som inte uppvisar några tecken på annan psykisk sjukdom. Dissociativa symtom är vanliga, t.ex. en upplevelse av att stå utanför och se på, en känsla av avskärmning eller ett totalt förnekande av det inträffande. Tillståndet uppkommer i anslutning till traumat och klingar vanligen av inom ett par dagar. Prognosen är vanligtvis god, men tillståndet kan utvecklas till ett posttraumatiskt stressyndrom, depression eller annan psykisk eller somatisk sjukdom med sämre prognos.

Behandlingen omfattar akut omhändertagande, vid medelsvår akut stressreaktion kan en kort psykoterapeutisk intervention (6–10 samtal) vara indicerad. Vid behov kan det vara aktuellt med en psykiatrisk bedömning och behandling.

Funktionsnedsättning

Karakteristiskt för akut stressreaktion är förändrat medvetandetillstånd, förändrad verklighetsuppfattning och dissociation, som kan yttra sig som en känsla av att vara avskuren från omgivningen. Patienten kan få problem med att kontrollera känslor som skräck, förtvivlan eller aggressivitet som kan vara intensiva och snabbt skiftande. Akut stressreaktion kan också ge kognitiva svårigheter, nedsatt koncentrationsförmåga och nedsatt psykisk uthållighet. Därutöver kan patienten få problem med hjärtklappning, blodtrycksstegring, svettning, darrning, illamående, sömnstörning och andra okontrollerbara affekter.

Aktivitetsbegränsning

Akut stressreaktion kan leda till svårigheter att fokusera, lösa problem och fatta beslut. Det kan även uppstå svårigheter att genomföra både enklare och svårare arbetsuppgifter under stress. En ändrad verklighetsuppfattningen kan leda till irrationella handlingar.

Information om rehabilitering

Med adekvat stöd kan en snabb återgång i normaliserad livsföring, även innan tillståndet är utläkt, vara gynnsam. Arbetsåtergång kan underlättas av partiell sjukskrivning under någon vecka.

Referenser