Kriterier för allvarlig sjukdom

Att en individs tillstånd anses vara allvarligt kan göra att personen undantas från den sänkning av sjukpenningen som annars inträffar efter ett år. Här beskriver Socialstyrelsen de kriterier som ska användas vid bedömning av allvarlig sjukdom eller skada.

Att en individs tillstånd anses vara allvarligt kan göra att personen undantas från den sänkning av sjukpenningen som annars inträffar efter ett år. Dessa personer kan även undantas från prövning av arbetsförmågan i förhållande till den normalt förekommande arbetsmarknaden. Denna text är en sammanfattning av den viktigaste informationen i dokumentet nedan. I dokumentet finns kriterier för allvarlig sjukdom, förtydliganden till dem samt en lista över tillstånd som på generell nivå ofta kan anses vara allvarliga.

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang (pdf), hos Socialstyrelsen

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada kan ha betydelse när Försäkringskassan ska bedöma om

 • en person har rätt till fler sjukpenningsdagar på normalnivå efter 364 dagar.
 • det är oskäligt att pröva en persons arbetsförmåga i förhållande till den normalt förekommande arbetsmarknaden efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Kriterier för allvarlig sjukdom eller skada

Dessa kriterier ska användas vid bedömning av allvarlig sjukdom eller skada i individuella fall. Kriterierna ligger till grund för förteckningen över sjukdomstillstånd som ofta uppfyller kriterierna för allvarlig sjukdom eller skada, som du hittar i dokumentet.

 1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts. samt
 2. Mycket omfattande funktionsnedsättning. eller
 3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året. eller
 4. Efter lång tids sjukdom/skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling. eller
 5. Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år.

Förtydliganden av begrepp i kriterierna

 1. Med verifierbara undersökningsfynd menas att sjukdomen går att bekräfta med sedvanliga undersökningsmetoder (lab. test, röntgen, funktionell undersökning etc.) eller att de motsvarar aktuella DSM-kriterier (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). Med adekvat varaktighet menas att tillståndet normalt ska förväntas kvarstå i minst 6 månader. Med behövliga insatser menas adekvat vård och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt andra relevanta stödåtgärder.
 2. Med mycket omfattande funktionsnedsättning menas funktionsnedsättning som innebär att man behöver hjälp med basala funktioner: ADL (Aktiviteter i dagligt liv, t.ex. att äta och sköta personlig hygien) eller basal mobilitet.
 3. Här menas funktionsnedsättning som vid aktuell tidpunkt inte medför helt nedsatta basala funktioner, men som normalt utgör betydande aktivitetsbegränsningar. Ett exempel är progredierande neuromuskulär sjukdom som vid aktuellt tillfälle inte helt nedsatt förmågan till ADL men som kan medföra svårigheter att gå eller att tala. Omfattande försämring av funktion innebär ett förlopp i riktning mot den nivå som kriterium nr 2 anger.
 4. Med lång tid menas minst 6 månader. Med omfattande behandling avses behandling som är frekvent, medför långvarig vård vid vårdinrättning eller på annat sätt utgör ett stort engagemang för sjukvården. Med krävande behandling avses att behandlingen, bl.a. i form av biverkningar, medför betydande funktionsnedsättning för patienten.
 5. Med betydande risk avses den faktiska risk som gäller för individen vid aktuell tidpunkt.

Tillstånd som generellt kan anses allvarliga

I dokumentet ovan hittar du en förteckning över tillstånd som på generell nivå ofta betecknas som allvarliga. På individuell nivå finns däremot stora variationer. Varje individuellt fall behöver prövas mot kriterierna för allvarlig sjukdom ovan. Informationen om kriterier för allvarlig sjukdom uppdaterades den 3 juni 2014.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: