Ulcus, gastrit och dyspepsi

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K25, K26, K27, K28, K29, K30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi med sår rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid ulcus, gastrit och dyspepsi med perforerat ulkus rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Arbetsförmågan är sällan påverkad eftersom dyspepsi som regel inte påverkar funktionsförmågan påtagligt och insatt behandling ger snabb effekt. Det finns inga belägg för dyspepsi eller ulcus läker ut snabbare vid vila. Det finns heller inga belägg för att fortsatt arbete ökar risken för fortsatta besvär eller återfall.

Dyspepsi kan vara förknippat med alkoholöverkonsumtion.

I de fall då sjukdomen kommer sent i livet och ger omfattande symtom finns anledning att ompröva diagnosen. Om en mer omfattande utredning påbörjas och om patientens symtom påverkar arbetsförmågan kan det vara aktuellt med sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Symtom från den övre delen av buken brukar kallas för dyspepsibesvär. Vanliga symtom är halsbränna, sura uppstötningar och smärtor i övre delen av buken. Dyspepsi kan orsakas av ulcus, sår i ventrikel eller tunntarm, men kan även förekomma utan direkt påvisbar orsak. I princip alla ulcus duodeni (sår i tunntarmen) orsakas av Helicobacter pylorii (en sorts bakterie). Dyspepsi behandlas i första hand med läkemedel.

Som regel ger insatt behandling lindring av symtomen redan efter någon timma. Ulcus kan ibland läka ut spontant men patienterna får ofta återfall, speciellt om Helicobacterinfektionen kvarstår. Patienter som fått en effektiv behandling mot Helicobacterinfektion brukar som regel inte få återfall.

Funktionsnedsättning

Sjukdomarna Ulcus, gastrit och dyspepsi medför olika problem. Ulcus kan blöda eller perforera och innebär ofta problem med smärtor i övre delen av buken, som kan medföra störd nattsömn. I vissa fall kan anemi (blodbrist) förekomma. Gastrit och funktionell dyspepsi påverkar inte funktionsförmågan påtagligt.

Aktivitetsbegränsning

Vid Ulcus , gastrit och dyspepsi finns i normalfallet inga aktivitetsbegränsningar.

Referenser