Hörselnedsättning

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H90, H91

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår hörselnedsättning där arbetsbelastningen innefattar begränsade krav på kommunikation rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår hörselnedsättning där arbetsbelastningen innefattar betydande krav på kommunikation rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 1 månad.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Ofta har patienten arbetsförmåga om arbetet är lämpligt. Patientens arbetsförmåga påverkas framför allt av den trötthet som kommer av att under längre perioder anstränga sig för att uppfatta information och delta i social interaktion. Detta är framför allt ansträngande i en bullrig arbetsmiljö. Diskutera byte av arbetsuppgifter eller arbete om arbetsmiljön är bullrig. Hörselnedsättning medför sällan helt nedsatt arbetsförmåga om patienten fått lämplig hörselrehabilitering och arbetsmiljön har anpassats. Utred om arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön kan anpassas.

Trots lämpliga åtgärder finns risk för permanent begränsad aktivitetsförmåga.

Symtom, prognos, behandling

Nedsatt hörsel uppträder ofta i kombination med andra skador, som tinnitus, ljudöverkänslighet och Ménières sjukdom. De flesta blir hörselskadade i vuxen ålder framförallt till förljd av genetiska anlag, ålder eller exponering för buller. Om hörselnedsättningen beror på fel i hörselbenskedjan i mellanörat eller en skada av trumhinnan (ledningshinder) kan detta oftast opereras framgångsrikt. Den vanligaste åtgärden är att patienten får en hörapparat som förstärker ljudet. Hörselnedsättning är en kronisk åkomma.

De sjukfall som inte har avlutats är ofta specialistärende som kräver teamhandläggning inom hörselvården.

Funktionsnedsättning

Hörselnedsättning medför problem att upptäcka ljud, lokalisera ljudkälla och urskilja tal, nedsatt auditiv diskriminering (skilja mellan ljud) samt öronsus och tinnitus. Ökad känslighet för starka ljud kan även förekomma. Genom att patienten behöver anstränga sig för att uppfatta information kan trötthet och för-sämrad koncentration uppkomma. Detta framför allt ansträngande i en bullrig arbetsmiljö.

Aktivitetsbegränsning

Hörselnedsättning medför svårigheter att lyssna och att delta i konversation med flera personer, att delta i diskussioner samt att använda kommuni-kationsutrustning. Tillståndet kan ge svårigheter att fokusera uppmärksamheten och nedsatt stresstolerans. Trots adekvat och framgångsrik hörap-paratsanpassning föreligger ofta försämrad kommunikationsförmåga, i synnerhet i samtidigt störande buller. Det kan medföra svårigheter att vara förare.

Information om rehabilitering

Den vanligaste orsaken till att patienten inte kan arbeta är sensorineural hörselnedsättning (skada på hörselnerven). Utöver hörapparat bör patienten erbjudas fördjupad hörselrehabilitering. Hörapparatanpassning, övrig hörselrehabilitering och arbetslivsinriktade åtgärder ska i första hand minska risken för ytterligare arbetsoförmåga.

Referenser