Samverkan för en väl fungerande process

Samverkan med andra aktörer är ofta en förutsättning för en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess eftersom de olika aktörerna har olika roller och uppdrag.

Det är viktigt att hälso- och sjukvården, patienten och de andra aktörerna vet vilka roller och uppdrag respektive aktör har och när de behöver involveras. De vanligaste samverkansaktörerna är arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens socialtjänst. Patienten är den viktigaste aktören i den egna sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och har både rättigheter och skyldigheter.

För en fungerande samverkan är det viktigt med effektiva kommunikationsvägar mellan patient, hälso- och sjukvård och övriga aktörer. Regionen säkerställer att det finns former för strategisk samverkan med andra aktörer. På verksamhetsnivå behöver det framgå av processer och rutiner hur samverkan med andra involverade aktörer går till.

Samverkan med andra aktörer

Samverkan är en aktivitet där minst två aktörer agerar gemensamt med ett visst syfte och mål. Den sker mellan aktörer med olika uppdrag och expertis som möts över någon form av organisatorisk gräns. Regionerna får träffa överenskommelser med kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för regionernas uppgifter samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser (inklusive rehabilitering). Detta framgår av 7 kap. 9 § första stycket Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Behov av samverkan

Behov av samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer ser olika ut för olika patienter. Samverkan vid behov gynnar patientens återgång till arbete eller annan sysselsättning.

I de flesta fall behövs ingen samverkan, patienten sköter sina kontakter med arbetsgivare och Försäkringskassan själv. Samtidigt finns det patienter som har stort behov av samverkan för att återfå arbetsförmåga och komma åter i arbete eller annan sysselsättning. Dessa patienter behöver kontakt med olika aktörer utifrån behov. Då är det viktigt att hälso- och sjukvården, patienten och de andra aktörerna vet vilka roller och uppdrag respektive aktörer har och när de bör involveras.

Ibland kan sjukskrivna patienter ha behov av koordineringsinsatser, vilket kan underlätta samverkan med andra aktörer. Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.

Sekretess och kommunikation

Vid samverkan är det viktigt att beakta regler om tystnadsplikt och sekretess. För att samverkan ska fungera är det viktigt med effektiva kommunikationsvägar mellan patient, hälso- och sjukvård, arbetsgivare och myndigheter. Det kan till exempel ske via telefonkontakt, digitala kontakter, flerpartsmöten (möten där flera aktörer deltar) eller avstämningsmöten med Försäkringskassan. En stor fördel med denna typ av möten är att alla aktörer får samma information och att patienten inte behöver vara budbärare med information mellan olika aktörer. För att information ska kunna delas mellan olika aktörer behöver patienten ge sitt samtycke.

Aktörerna har skilda roller och uppdrag

De olika aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har skilda roller och uppdrag i processen. Då samma begrepp i många fall används med olika innebörd kan det uppstå otydligheter. På sidan Begrepp med olika innebörder kan du läsa om begreppen arbetsförmåga, rehabilitering, planer för rehabilitering och hjälpmedel på arbetsplatsen.

Begrepp med olika innebörd

Olika aktörer – en sammanfattning

För att ge en samlad bild av de samverkande aktörerna presenteras här deras roller utifrån de författningar som styr arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utgångspunkten är patienten som eventuellt behöver sjukskrivning och rehabilitering.

Aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Aktörer 500 px bred.png

Roller i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Patienten

Lämna relevant information, delta i planering samt aktivt medverka i behandlings-, rehabiliterings- och eventuellt koordineringsinsatser.

Hälso- och sjukvård

Ansvarar för god vård. Bedömer behov av sjukskrivning och utfärdar vid behov läkarintyg. Bedömer behov av, planerar, genomför och följer upp behandlings-, rehabiliterings- och koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.

Arbetsgivaren

Ansvarar för arbetsplats och arbetsmiljö samt för arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Upprättar en plan för återgång i arbete vid längre sjukskrivning. Ansvarar för att anlita företagshälsovård vid behov. Bedömer rätt till sjuklön.

Företagshälsovård

Oberoende expertresurs som arbetsgivaren anlitar inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Arbetar särskilt för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Försäkringskassan

Bedömer rätt till ersättning från sjukförsäkringen, klarlägger behov av och samordnar rehabiliteringsinsatser från olika aktörer.

Arbetsförmedlingen

Ansvarar för arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket innefattar arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet och som är i behov av särskilt stöd.

Kommunens socialtjänst

Ansvarar ytterst för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens socialtjänst beslutar om rätt till ekonomiskt och annat bistånd. Stöttar i vissa fall personer som är långtidsarbetslösa, har varit sjukskrivna eller står utanför arbetsmarknaden med arbetsinriktat stöd.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: