Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

L40

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Lindrig till måttlig psoriasis sätter vanligtvis inte ned arbetsförmågan.
  • Vid svår psoriasis kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i flera månader.
  • Vid psoriasis på händer och fötter samt PPP, där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning, kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i flera månader.
  • I vissa fall motiverar tidskrävande ljus- och lokalbehandling sjukskrivning på deltid.
  • Samsjuklighet, framförallt med artropati (ledbesvär), fetma och depression, kan särskilt motivera behandling med fysisk aktivitet och förbättrade levnadsvanor, vilket ofta medför behov av partiell sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

För patienter med långdragen hand- och fotpsoriasis eller PPP är arbetsförmågan starkt kopplad dels till hur påverkad huden är och dels hur mycket manuell styrka och hur mycket gående arbetet kräver. Slitage mot huden kan ibland försämra sjukdomen (exempelvis då sjukdomen sätter sig på platser där huden har blivit skadad, så kallat Köbnerfenomen) och kan kräva flera månaders sjukskrivning.

Det är viktigt att hudens status beskrivs i underlaget för sjukskrivningen eftersom arbetsförmågan är starkt förknippad med den.

Om patientens psoriasis eller PPP är så svår att sjukdomen kräver sjukskrivning, handläggs fallet ofta på hudkliniker. I de fall där sjukskrivning sker i primärvården och sjukskrivningstiden går utöver 3 månader bör fallet remitteras till hudspecialist.

Vid samtidig ledsjukdom sjukskrivs utifrån rekommendationerna för ledsjukdomen (se försäkringsmedicinskt beslutsstöd för psoriasisartrit).

Symtom, prognos, behandling

Psoriasis vulgaris är inte enbart en hudsjukdom, utan en kronisk systemsjukdom. Psoriasis kan ge allt från lindriga till mycket svåra besvär. Sjukdomen kan upplevas som stigmatiserande, och många påverkas psykosocialt. Många med psoriasis har en låg upplevd livskvalitet. Personer med psoriasis har ofta besvär från leder och muskelfästen. Dessutom finns samsjuklighet med kardiovaskulära och metabola sjukdomar som hypertoni (högt blodtryck), hyperlipidemi (höga blodfetter), diabetes, övervikt samt depression. Den låggradiga systemiska inflammationen vid psoriasis kan bland annat leda till trötthet. Denna sjukdomsprofil tydliggör varför ett aktivt arbete med levnadsvanor ingår i en hållbar behandling av psoriasis. Pustulosis palmoplantaris (PPP) är en sjukdom som är associerad till psoriasis och drabbar handflator och fotsulor. Sjukdomen påverkar allmäntillståndet eftersom patienten kan få en kraftig lokal inflammation som kan leda till omfattande funktionsnedsättning. Psoriasis är fortfarande underbehandlad, och det finns stora regionala skillnader inom psoriasisvården. Den grundläggande behandlingen vid psoriasis samt PPP är utvärtes behandling, så kallad topikal behandling. Om denna behandling är otillräcklig, eller om sjukdomen är utbredd, erbjuds ljusbehandling eller olika systemiska läkemedel. Det händer att psoriasis och PPP inte syns alls i perioder, men de flesta har mer eller mindre konti-nuerliga besvär, ibland med kraftiga försämringar (skov). En återgång till normalt funktionstillstånd efter behandling tar vanligen 2–12 veckor. Vid hand- och fotpsoriasis och PPP kan det ta längre tid för läkning och tillstån-den kan vara svåra att behandla.

Funktionsnedsättning

Orsaker till funktionsnedsättning hos personer med psoriasis beror både på hudsjukdomen samt konsekvenser av den komplexa samsjukligheten. Lindrig psoriasis påverkar inte alltid funktionen. Utbredd psoriasis kan ge klåda, stramhetskänsla, smärta och ömhet. Dessa problem kan påverka sömnen, medföra psykisk trötthet samt koncentrationssvårigheter. Psoriasis kan ge besvär från leder och muskelfästen i form av rörelsesmärta, nedsatt rörlighet, muskelstyrka och fysisk uthållighet. Utbredd psoriasis kan medföra tidskrävande behandling som kan vara inskränkande och mentalt tröttande. Belastningssmärta på grund av sprickor och sårigheter i huden samt klåda kan markant sätta ned funktionen hos individer med psoriasis på händer och fötter samt PPP. Svåra fall kan medföra nedsatt känsel och rörlighet.

Aktivitetsbegränsning

Psoriasis kan medföra svårigheter att både bibehålla och ändra kroppsställning och att röra sig på olika sätt på grund av smärta i huden, muskler och leder. Vid psoriasis på händer och fötter samt PPP kan belastningssmärta på grund av sprickor och sårigheter i huden medföra svårigheter att gå, att stå och att röra sig på andra sätt som att klättra och gå i trappor samt att använda hand och arm och att bära och lyfta föremål. Smärta samt nedsatt känsel och rörlighet kan medföra begränsningar i handens finmotorik såsom gripförmåga. Tillståndet kan medföra svårigheter att skriva för hand och på tangentbord. Psoriasis kan även medföra svårigheter att fokusera uppmärksamheten och hantera stress och psykologiska krav. Psykosocial påverkan kan medföra inskränkningar både i det sociala livet och i yrkeslivet.

Information om rehabilitering

Diskutera anpassat arbete eller arbetsbyte om arbetet innehåller moment som kan försämra sjukdomen eller om individen har svårt att klara arbetet.

Referenser