Salmonella och andra bakteriella tarminfektioner

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

A02, A04

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår salmonella och andra bakteriella tarminfektioner rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår salmonella och andra bakteriella tarminfektioner med komplikation rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 3 veckor. Ytterligare 2 veckor med partiell sjukskrivning i en del fall.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Komplikationer som artriter bör avlastas och då är det speciellt viktigt med sjukskrivning i arbeten med tyngre fysisk belastning.

Infektiösa enteriter är ofta anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns därför speciella restriktioner för patienter som arbetar med livsmedel eller inom sjukvården. Patienter som är bärare av smittfarlig sjukdom, utan att ha några egentliga symtom, ska sjukskrivas enligt gällande föreskrifter. Det ska markeras överst på blanketten för medicinskt underlag (avstängning enligt smittskyddslagen 2004:168).

Vid salmonella: I de fall patienten arbetar med livsmedel, sjukvård med patientkontakt och barnomsorg kvarstår smittrisken (dvs. arbetshinder) så länge patienten är smittbärare (smittskyddslagen 2004:168). Detta gäller även om symtomen har upphört.

Vid långvarigt förlopp bedöm om patienten drabbats av komplikationer som ledsymtom. Ompröva diagnosen om patienten har fortsatta diarréer och buksmärtor efter 7–10 dagar. Vid fortsatta symtom som påverkar allmäntillståndet kan det vara motiverat att patienten är sjukskriven under tiden som en fortsatt utredning pågår.

Symtom, prognos, behandling

Vid infektiösa enteriter insjuknar patienten oftast akut med allmän sjukdomskänsla och magsmärtor, diarré eller kräkningar, feber och frossa. I enstaka fall utvecklas ledinflammationer (artriter) som kan vara mycket besvärliga och göra patienten rullstolsbunden under kortare perioder. Som regel läker de infektiösa enteriterna ut spontant. Ibland behövs behandling mot diarréer och feber. Infektiösa enteriter läker som regel ut inom en vecka. Vid artriter blir läkningstiden betydligt längre och kan uppgå till en månad och i enstaka fall ännu längre.

Funktionsnedsättning

Salmonella och andra bakteriella tarminfektioner kan medföra allmän sjukdomskänsla, buksmärtor, diarré, kräkningar, feber och frossa. I enstaka fall utvecklas ledinflammationer (artriter) som kan påverka rörelseförmågan.

Aktivitetsbegränsning

Vid Salmonella och andra bakteriella tarminfektioner kan patienten få svårigheter att genomföra flera komplicerade uppgifter samtidigt, att genomföra daglig rutin och att röra sig omkring på olika platser.

Referenser