Skada på övre extremiteten (sårskada, luxation, distorsion och fraktur)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S40, S50, S60, S53, S63, S43.4, S42, S52, S62, S43.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ytlig skada på skuldra och överarm, underarm eller handled och hand där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid luxation och distorsion i armbågens leder och ligament eller i leder och ligament på handleds- och handnivå där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid
  • Vid distorsion i skulderled där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid luxation i skulderled där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid fraktur på skuldra och överarm, underarm eller handled och hand där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Funktionen blir mer begränsad om det är patientens dominerande sidan som skadats. Vid större skador som lednära frakturer uppstår ofta viss bestående funktionsnedsättning i form av svaghet och försämrad rörlighet i den skadade armen. Flertalet, om de inte har väldigt tunga manuella arbeten, kan dock återgå i arbete.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid skador på övre extremiteten (armarna) är smärta som uppträder i anslutning till trauma (yttre våld). Direkt våld utan fraktur kallas kontusion och indirekt ledvåld utan fraktur kallas distorsion (stukning). Om det vid våldet uppstår en fraktur blir diagnosen normalt fraktur med angivelse av placering. Luxation är en svårare distorsion då leden helt glider isär. Svårare skador i exempelvis axelleden kan ta flera månader att läka och ge bestående funktionsnedsättning. Frakturer kan vara av olika svårighetsgrad från sprickor till operationskrävande splitterfrakturer. Läkningen tar oftast lång tid (månader).

Funktionsnedsättning

Under läkning av skador på övre extremiteten är problem som uppstår relaterat till skadans art och placering. Skadan kan medföra smärta, nedsatt rörlighet och stabilitet i leder, samt muskelstelhet och nedsatt styrka och uthållighet i kringliggande muskler. Problem med uppfattning om armens läge/position, samt problem med koordination av arm och hand kan förekomma. Tillståndet kan även ge domningar och stickningar, nedsatt känsla, samt påverkan på blodkärlen inom området.

Aktivitetsbegränsning

Skador på övre extremiteten kan medföra nedsatt finmotorik i handen, svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan och att använda arm och hand. Förmågan att skriva på tangentbord eller skriva för hand kan påverkas. Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Information om rehabilitering

Undersök och ge ny prognos om patienten fått en komplikation eller ny diagnos. Planera i vissa fall för arbetsträning eller anpassning av arbetsuppgifter i enlighet med graden av funktionsnedsättning. Bedöm funktionen på nytt om skadan är färdigutredd och färdigbehandlad. Hantera eventuella övriga hinder (andra sjukdomar, psykosociala faktorer) för återgång i arbete. Ta ställning till patientens arbetsförmåga i andra arbeten.

Referenser