Endometriecancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C54

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid icke-spridd endometriecancer, sjukskrivning upp till 4 veckor efter normal operation är vägledande.
  • Vid icke-spridd endometriecancer,vid arbete där bukmuskulaturen belastas kan sjukskrivning i upp till 6 veckor under aktiv rehabilitering (sjukgymnastik) vara motiverad. Överväg arbetsanpassning och deltidsarbete.
  • Vid icke-spridd endometriecancer, under cytostatikabehandling är sjukskrivning under själva behandlingen motiverad. Ofta finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och deltidsarbete kan vara aktuellt.
  • Vid icke-spridd endometriecancer, under strålbehandling är arbetsförmågan ofta nedsatt, på grund av tarmpåverkan, men även praktiska problem med resor kan förekomma.
  • Vid spridd endometriecancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med förbättring kan arbetsförmåga finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Endometriecancer, icke spridd:

Behov av längre tids sjukskrivning kan förekomma. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

För en del patienter kan det vara aktuellt att ordna transport till och från arbetsplatsen för att patienten ska klara sitt arbete, t.ex. efter strålbehandling.

2) Endometriecancer, spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

1) Endometriecancer, icke spridd:

Vid icke-spridd endometriecancer är behandlingen nästan alltid kirurgisk. Livmodern och äggstockar tas bort och i vissa fall även lymfkörtlarna i bäckenet. Tilläggsbehandling med cellgift (var tredje vecka i 10–15 veckor) och/eller strålbehandling (5 veckor) kan vara aktuell.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning:

Efter operation: 2–6 veckor beroende på operationsmetod.

Efter cytostatikabehandling och strålbehandling: 2–3 månader.

2) Endometriecancer, spridd:

Spridd endometriecancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd endometriecancer. Beroende på var återfallet är lokaliserat och vilken behandling patienten fått kan sjukdomen i vissa fall vara botbar (då gäller beslutsstöd icke spridd endometriecancer). I övriga fall är tillståndet att betraktas som kroniskt med en på sikt dålig prognos. Remissioner (förbättringar i patientens tillstånd) förekommer. Behandling krävs alltid och sker med, cytostatika, strålning eller hormoner. Kompletterande medicinsk behandling som smärtbehandling är ofta aktuell. Sjukdomsförloppet varierar från patient till patient. Patienten kan ha perioder med normal funktion, men förloppet är alltid progredierande (tilltagande).

Funktionsnedsättning

Endometriecancer kan medföra trötthet, störd nattsömn, smärta, i både tidig fas, under behandling och i sen fas av sjukdomen. I behandlingsfasen och i den sena fasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet. 1) Endometriecancer, icke spridd: En operation påverkar till viss del funktionstillståndet (ger lättare smärtor, stramning och ömhet i operationsområdet, samt vid öppen kirurgi även en svaghet i bukmuskulaturen som inte ska belastas). Cytosta-tikabehandling gör patienten trött och ger en allmän sjukdomskänsla i varierande grad. Strålbehandling påverkar som regel tarmfunktionen. Den kirurgiska behandlingen (med borttagande av äggstockarna) kan ge övergångsbesvär (som blodvall-ningar och svettningar) utan att påverka aktivitetsförmågan. I enstaka fall kan nattsömnen påverkas negativt och patienten få lättare ledbesvär. Psykiska reaktioner kan påverka funktionen. 2) Endometriecancer, spridd: Tillståndet sätter ofta ned funktionen på grund av symtom som smärtor och trötthet samt biverkningar av behandlingen. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Aktivitetsbegränsning

Endometriecancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser