Pneumoni

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår pneumoni rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid svår pneumoni med samsjuklighet astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I svårare fall, vid samsjuklighet, är det viktigt att den komplicerande sjukdomen beskrivs noggrant vid sjukskrivning.

Vid långdragna förlopp eller upprepade pneumonier under kortare tid - överväg bakomliggande orsaker som lungtumörer, tuberkulos och allergiska reaktioner .

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid pneumoni (lunginflammation) kan vara sparsamma men oftast har patienterna hosta, svängande feber och ibland även andningsrelaterade smärtor. Bakteriell pneumoni behandlas med antibiotika. Patienten kan behöva sjukhusvård om han eller hon har en påverkad andning, hög feber eller en social situation som inverkar negativt på allmäntillståndet. En obehandlad pneumoni kan pågå under 4–6 veckor medan en korrekt behandlad pneumoni brukar läka ut inom 2 veckor. Tiden varierar beroende på vilka bakterier, svamp eller virus som orsakar pneumonin.

Hos äldre patienter kan hjärtsvikt tidvis te sig som pneumoni.

Funktionsnedsättning

Pneumoni medför hosta, pendlande feber och ibland även andningsrelaterade smärtor. Vid svårare fall kan patienten få påverkad andning och hög feber. Problem med andningen kan även medföra påverkan på hjärt-kärlfunktioner och patienten kan uppleva en känsla av tryck över bröstet, att hjärtat slår oregelbundet eller känslan av att hålla på att kvävas. I relation till svårighetsgraden innebär tillståndet varierande grad av nedsatt fysisk uthållighet. Konsekvenserna av tillståndet varierar från att vara obetydliga till att de kraftigt påverkar allmäntillståndet.

Aktivitetsbegränsning

Vid Pneumoni är förmågan till fysisk aktivitet nedsatt beroende på svårighetsgraden av sjukdomen. Patienten kan få svårigheter att gå och att röra sig omkring på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa).

Referenser