Försäkringskassans roll

Försäkringskassan bedömer rätt till ersättning från sjukförsäkringen, klarlägger behov av och samordnar rehabiliteringsinsatser från olika aktörer.

Försäkringskassan bedömer rätt till ersättning och betalar ut ersättning när individen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och klarlägger behov av och samordnar rehabiliteringsinsatser från olika aktörer, enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken, SFB.

Rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan utreder och beslutar om sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Bedömningsgrunden är olika beroende på vad patienten är sjukskriven från för typ av sysselsättning samt och hur länge patienten varit sjukskriven. Det kallas för rehabiliteringskedjan.

Mer om Rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan 

Utredningsskyldighet

Försäkringskassan har utredningsskyldighet, vilket innebär att Försäkringskassan ska utreda ärendet i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Information i läkarintyg och läkarutlåtanden är viktig för beslut om ersättning. Även uppgifterna i patientens ansökan om ersättning kan utgöra underlag i beslutet. Försäkringskassan kan även inhämta kompletterande information från exempelvis patient, hälso- och sjukvård eller arbetsgivare för att kunna ta ställning till patientens rätt till ersättning enligt kriterierna i SFB. Försäkringskassan får också begära att den försäkrade genomgår utredning enligt lagen om försäkringsmedicinska utredningar eller deltar i ett avstämningsmöte.

Avstämningsmöte

Ett avstämningsmöte syftar till att klarlägga hur den försäkrades arbetsförmåga kan tas till vara samt och behovet av och möjligheter till rehabilitering. I mötet deltar Försäkringskassan och individen tillsammans med minst en ytterligare part, till exempel den intygsskrivande läkaren, arbetsgivaren, företagshälsovården eller Arbetsförmedlingen. Det är Försäkringskassan som kallar till avstämningsmötet. Mötet ska inte vara en förhandling om den försäkrades rätt till sjukpenning.

Försäkringsmedicinsk utredning (AFU)

Aktivitetsförmågeutredning är en form av försäkringsmedicinsk utredning enligt lagen om försäkringsmedicinska utredningar. En aktivitetsförmågeutredning (AFU) syftar till att ge Försäkringskassan en bättre bild av den försäkrades funktionsnedsättningar. Om Försäkringskassan ser behov av att det genomförs en fördjupad försäkringsmedicinsk utredning så kan Försäkringskassan beställa det. Lagen föreskriver att regioner ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Utredningen ska vara standardiserad och följer en manual.

Samordningsuppdrag

Försäkringskassan har inga egna rehabiliteringsinsatser utan samordnar insatser som behövs och som andra aktörer planerar och genomför. Försäkringskassans samordningsuppdrag innebär att i samråd med den försäkrade se till att behov av rehabilitering klarläggs och att verka för att rehabiliteringsinsatserna kommer till stånd.

Rehabilitering syftar till att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete, enligt 29 kap. 2 § SFB.

För att Försäkringskassan ska kunna utföra sitt samordningsuppdrag behöver samverkan ske med de aktörer som klarlägger individens rehabiliteringsbehov och planerar och genomför rehabiliteringsinsatser inom respektive expertområde. Det vill säga arbetsgivaren, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. Samverkan kan ske genom skriftliga eller muntliga kontakter eller möten. Vilka utredningsmetoder och samverkanssätt som bäst lämpar sig beror på ärendets beskaffenhet.

Försäkringskassan ska även samordna insatser för individer som har aktivitetsersättning och individer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Individer som saknar SGI behöver ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan. För att beviljas samordning av sådana insatser krävs att arbetsförmågan är nedsatt till någon del på grund av sjukdom.

Försäkringskassan utövar tillsyn

Försäkringskassan ska utöva tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringen. Tillsynen består av att verka för att rehabiliteringsaktörerna fullgör sina åligganden. Försäkringskassan har inga sanktionsåtgärder mot aktörer som inte uppfyller sina skyldigheter avseende den försäkrades rehabilitering, utan anmäler systematiska brister till behörig tillsynsmyndighet i de fall det finns en sådan.

Ersättningar som Försäkringskassan administrerar

Sjukpenning

Om en patient inte kan arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan patienten ansöka om sjukpenning. Syftet med sjukpenning är att individer som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska ha en ekonomisk trygghet under sjukfrånvaro.

Arbetshjälpmedel

Patienten eller arbetsgivaren kan ansöka om ekonomiskt bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan om detta kan göra det möjligt att arbeta kvar eller börja arbeta igen.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ett bidrag som arbetsgivaren kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för sina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efteråt.

Förebyggande sjukpenning

Patienten har rätt till förebyggande sjukpenning när hen är förhindrad att förvärvsarbeta för att hen genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden, eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan.

Ersättning för arbetsresor

Patienten kan få ersättning för arbetsresor från Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Ersättningen ska göra det möjligt för patienten att arbeta helt eller partiellt.

Rehabiliteringspenning

En förmån man kan ha rätt till under tid man deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sjukersättning

En patient kan ha rätt till sjukersättning om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom och att medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.

Aktivitetsersättning

En patient mellan 19 och 29 år kan ansöka om aktivitetsersättning. För rätt till aktivitetsersättning krävs att arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom under minst ett år.

Mer om Försäkringskassans arbete och förmåner på Försäkringskassans webbplats

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: