Koloncancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C18, C19

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid koloncancer med ingen spridning och utförd åtgärd okomplicerat kirurgiskt avlägsnande av malign neoplastisk sjukdom rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 6 veckor.
  • Vid koloncancer med ingen spridning och utförd åtgärd kirurgiskt avlägsnande av malign neoplastisk sjukdom med komplikation rekommenderas sjukskrivning 2-3 månader på heltid.
  • Vid koloncancer med extrasellär spridning rekommenderas sjukskrivning på heltid. I perioder med remission (förbättring) kan det finnas arbetsförmåga.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Koloncancer, icke spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Etablera en samtalskontakt så tidigt som möjligt för de patienter som behöver hjälp och stöd.

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Efter operation, bör patienten undvika tung fysisk aktivitet tills såret är fullständigt läkt.

2) Koloncancer, spridd:

Allvarliga psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

1) Koloncancer, icke spridd:

Behandlingen av icke-spridd coloncancer (tumör i tjocktarmen) är nästan alltid kirurgisk. Operationen är i regel ett medelstort bukingrepp. Patienter som bedöms ha en stor återfallsrisk får tilläggsbehandling med cellgift var 14:e dag i 6 månader. En mindre del patienter har redan spridd sjukdom vid diagnosen, vilket leder till en individualiserad behandling.

2) Koloncancer, spridd:

Spridd coloncancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd coloncancer. Tillståndet är i flertalet fall kroniskt med en på sikt dålig prognos. Behandling krävs alltid. Enstaka patienter kan erbjudas kirurgi som syftar till läkning (kurativ kirurgi) men annars är lindrande behandling med cellgift ofta aktuell, liksom annan lindrande och stödjande behandling.

Sjukdomsförloppet varierar från patient till patient. Patienten kan ha perioder med normal funktion, men förloppet är alltid progredierande (tilltagande). Har kurativt syftande kirurgi utförts och all känd tumörsjukdom kunnat avlägsnas, får patenten ofta långa remissioner (förbättring) eller botas.

Funktionsnedsättning

Koloncancer kan medföra trötthet, sömnstörningar, smärta och diarréer i både tidig fas, under behandling och i sen fas av sjukdomen. I behandlingsfasen och i den sena fasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet. 1) Koloncancer, icke spridd: Diarré av varierande svårighetsgrad och trötthet kan förekomma efter ingreppet. Cellgiftbehandlingen gör ofta patienten trött. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen. 2) Koloncancer, spridd: Tillståndet ger ofta funktionsnedsättning på grund av symtom som smärtor och trötthet samt biverkningar av behandlingen. Psykiska reaktioner kan också påverka funktionen.

Aktivitetsbegränsning

Koloncancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser